Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nízka kapitalizácia > Stanoviská FR SR > EBITDA a opravné položky dlhodobého majetku

EBITDA a opravné položky dlhodobého majetku

Otázka

V § 21a zákona o dani z príjmov – Pravidlá nízkej kapitalizácie  sa uvádza termín "súčet výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa medzinárodných účtovných noriem a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov." Tento termín sa nazýva aj EBITDA a podľa medzinárodných účtovných štandardov sa doň nezahŕňajú odpisy, pričom pod odpismi sa rozumejú aj opravné položky dlhodobého majetku. Je potrebné opravné položky dlhodobého majetku považovať za súčasť odpisov podľa terminológie významu EBITDA?

Odpoveď

V súlade s § 21a ods. 1 ZDP  pre účely úpravy základu dane o úroky z úverov a pôžičiek presahujúcich 25 %  hodnoty ukazovateľa EBIDTA sa tento ukazovateľ vypočíta ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením  vykázaného podľa slovenských postupov účtovania alebo výsledku hospodárenia pred zdanením  vykázaného podľa medzinárodných účtovných noriem a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov. Na účely  ustanovenia § 21a ZDP opravné položky dlhodobého majetku nie je možné považovať za súčasť odpisov, t. j.  uvedený ukazovateľ nie je možné upraviť o opravné položky k dlhodobému majetku.