Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nízka kapitalizácia > Stanoviská FR SR > Výnimka z pravidiel nízkej kapitalizácie - realitná kancelária

Výnimka z pravidiel nízkej kapitalizácie - realitná kancelária

Otázka

Patrí medzi výnimky z pravidiel nízkej kapitalizácie podľa § 21a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) aj realitná spoločnosť podľa § 128 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) ?

Odpoveď
V § 21a ods. 3 zákona o dani z príjmov sa uvádzajú výnimky z ustanovení o nízkej kapitalizácii definovaných v § 21a ods. 1 a 2. Medzi výnimkami sú vymedzené subjekty podľa osobitného predpisu s poznámkou pod čiarou, ktorá explicitne odkazuje na nasledujúce zákonné ustanovenia:
- § 47 zákona č. 443/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
- § 22 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
- § 4 písm. b) a § 6 až 12 zákona č. 186/2009 Z. z.
- § 4, § 27, § 128 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
Predmetom otázky je výnimka definovaná v § 128 zákona o kolektívnom investovaní – realitná spoločnosť a vzniknuté nejasnosti ohľadom špecifikácie realitnej spoločnosti, ktorej sa týka výnimka z pravidiel nízkej kapitalizácie.
Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 333/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňal zákon o dani z príjmov o § 21a sa podľa odseku 3 „ustanovenia o podkapitalizácii nevzťahujú na finančné inštitúcie a subjekty kolektívneho investovania“. V kontexte výnimiek taxatívne vymedzených v § 21a ods. 3 a znení dôvodovej správy môžeme konštatovať, že účelom zákona bolo zaradiť medzi výnimky uvedeným § 128 zákona o kolektívnom investovaní realitnú spoločnosť tak, ako je definovaná v predmetnom paragrafe. Realitnú spoločnosť uvedenú vo výnimke je teda nevyhnutné chápať v zmysle znenia § 128 zákona o kolektívnom investovaní, ktorý berieme do úvahy v kontexte zákona o kolektívnom investovaní. Definovaná výnimka sa teda vzťahuje výlučne na akciovú spoločnosť alebo zahraničnú obchodnú spoločnosť spĺňajúcu podmienky ustanovené v § 128 zákona o kolektívnom investovaní s majetkovou účasťou správcovskej spoločnosti podľa § 129 zákona o kolektívnom investovaní.
 

Stanovisko vydané dňa 15.7.2021