Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nízka kapitalizácia > Stanoviská FR SR > Nízka kapitalizácia medzi závislými osobami s účasťou štátu

Nízka kapitalizácia medzi závislými osobami s účasťou štátu

Otázka

Podniky s priamou, resp. nepriamou účasťou štátu na majetku alebo kontrole je potrebné považovať za osoby závislé, pričom je potrebné posudzovať vzájomnú závislosť z hľadiska ekonomického alebo personálneho prepojenia.

Štátny podnik čerpal úver od závislej osoby, ktorej jediným akcionárom je štát. Vzťahuje sa na dlžníka uplatnenie pravidiel nízkej kapitalizácie podľa ustanovení § 21a ZDP?

Odpoveď

Podľa § 21a ods. 1 ZDP u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a písm. e) tretieho bodu ZDP so stálou prevádzkarňou (§ 16 ods. 2 ZDP), ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) ZDP, daňovými výdavkami nie sú úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) na prijaté úvery a pôžičky, ak je veriteľ závislou osobou vo vzťahu k dlžníkovi, pričom do stavu úverov a pôžičiek sa
nezahŕňajú úvery a pôžičky alebo ich časti, z ktorých úroky sú súčasťou obstarávacej ceny majetku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 31/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to vo výške úrokov, ktoré počas zdaňovacieho obdobia presahujú 25 % hodnoty ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa osobitného predpisu alebo výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa medzinárodných účtovných noriem a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov.

Toto ustanovenie sa neuplatní podľa § 21a ods. 3 ZDP u dlžníka, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu alebo pobočkou zahraničnej poisťovne, zaisťovňou, pobočkou zaisťovne z iného členského štátu alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne, subjektom podľa osobitného predpisu alebo lízingovou spoločnosťou.

Z uvedeného vyplýva, že štátny podnik bude pri posudzovaní výšky úrokov platených z úveru poskytnutého závislou osobou, ktorú možno zahrnúť
do daňových výdavkov, postupovať podľa ustanovení § 21a ZDP. Do stavu úverov sa nebude zahŕňať úver alebo časť úveru, z ktorej úroky budú súčasťou obstarávacej ceny majetku.