Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nízka kapitalizácia > Stanoviská FR SR > Výpočet EBITDA, ak daňovník vedie účtovníctvo podľa IFRS

Výpočet EBITDA, ak daňovník vedie účtovníctvo podľa IFRS

Otázka

Podľa § 21a ods. 1 ZDP sú nedaňovým výdavkom úroky z úverov a pôžičiek medzi závislými osobami presahujúce 25 % ukazovateľa EBITDA. Ukazovateľ EBITDA sa vypočíta ako súčet:
1. výsledku hospodárenia zisteného z podvojného účtovníctva /§17 ods. 1 písm. b) ZDP/, alebo
2. výsledku hospodárenia zisteného podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (ďalej len „IFRS“) upraveného spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným MF SR, alebo z výsledku hospodárenia, ktorý by daňovník vyčíslil, ak by účtoval
v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „PÚ“), pričom na účely zistenia tohto výsledku hospodárenia je povinný viesť evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu PÚ /§17 ods. 1 písm. c) ZDP/ a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov.

Ak má daňovník povinnosť viesť účtovníctvo podľa IFRS, ale pre účely dane z príjmov vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil ak by účtoval v sústave PÚ /§17 ods. 1 písm. c) ZDP/, má pri výpočte ukazovateľa EBITDA  povinnosť vychádzať z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave PÚ? Mal by do výpočtu zahrnúť výsledok hospodárenia, z ktorého vychádza pre účely výpočtu dane z príjmov právnickej osoby? Znamenalo by to, že daňovník si nemôže vybrať alternatívny postup spôsobu výpočtu ukazovateľa EBITDA?

Odpoveď

Podľa § 21a ods. 1 ZDP u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a písm. e) tretieho bodu ZDP so stálou prevádzkarňou (§ 16 ods. 2 ZDP), ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) ZDP, daňovými výdavkami nie sú úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) na prijaté úvery a pôžičky, ak je veriteľ závislou osobou vo vzťahu k dlžníkovi, pričom do stavu úverov a pôžičiek sa nezahŕňajú úvery a pôžičky alebo ich časti, z ktorých úroky sú súčasťou obstarávacej ceny majetku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a to vo výške úrokov, ktoré počas zdaňovacieho obdobia presahujú 25 % hodnoty ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa osobitného predpisu. Pravidlá nízkej kapitalizácie ustanovené v § 21a boli doplnené do ZDP zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ZDP s účinnosťou od 1. januára 2015.
Podľa dôvodovej správy k citovanej novele ZDP limit pre maximálnu výšku úrokov, ktoré je možné považovať za daňový výdavok, je ustanovený do 25 % ukazovateľa stanoveného ako súčet:
- výsledku hospodárenia pred zdanením uvedeného na riadku 100 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie a
- odpisov zahrnutých do tohto výsledku hospodárenia uvedeného na riadku 100 a
- nákladových úrokov zahrnutých do tohto výsledku hospodárenia.
Ak daňovník povinne vedie účtovníctvo podľa IFRS, ale pre vyčíslenie dane z príjmov právnickej osoby vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, pričom vedie evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 17 ods. 1 písm. c) ZDP, pri výpočte ukazovateľa EBITDA bude vychádzať z podvojného účtovníctva, z ktorého vychádzal pri vyčíslení výsledku hospodárenia pred zdanením uvedeného na riadku 100 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.