Závislý v priebehu roka

Otázka

Právnická osoba ako veriteľ sa stala voči dlžníkovi spriaznenou osobou počas roka. Pre účely aplikácie § 21a ZDP sa závislosť medzi veriteľom a dlžníkom  sleduje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, tzn. počítajú sa aj úroky, ktoré časovo spadajú do obdobia, kedy právnická osoba ešte nebola spriaznenou voči dlžníkovi, tzn. všetky úroky za celé zdaňovacie obdobie, keďže k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia už vzťah spriaznenosti existuje?

Odpoveď

V súlade s  § 21a ZDP s účinnosťou od 01.01.2015 daňovými výdavkami nie sú úroky platené z úverov a pôžičiek od závislých osôb a súvisiace výdavky (náklady) na tieto úvery a pôžičky, a to vo výške úrokov, ktoré počas zdaňovacieho obdobia presahujú 25 % hodnoty ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia  pred zdanením vykázaného podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa medzinárodných účtovných noriem (§ 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.) a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov. Tzn. z nákladov sa pri testovaní výšky nákladových úrokov od závislých osôb podľa § 21a  ZDP vylúčia úroky a súvisiace výdavky  vzťahujúce sa na úvery a pôžičky, ak sú vyplácané v tuzemských alebo v cezhraničných vzťahoch závislých osôb [§ 2 písm. n)], ktoré prevyšujú hodnotu  25 % ukazovateľa EBITDA.

V prípade, ak vzťah závislosti vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia (k 1.1. zdaňovacieho obdobia veriteľ a dlžník nie sú spriaznenými osobami), do porovnania výšky nákladových úrokov od závislých osôb voči 25 % ukazovateľa EBITDA vstupujú len nákladové úroky voči spriaznenej osobe, účtované od okamihu, kedy sa veriteľ a dlžník na účely § 21a ZDP stali závislými osobami, tzn. úroky účtované v období, kedy právnická osoba ešte nebola spriaznenou osobou voči dlžníkovi nepodliehajú testovaniu podľa § 21a ZDP.