Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prenájmu nehnuteľností > Príjmy z prenájmu nehnuteľností plynúce manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva (BSM)

Príjmy z prenájmu nehnuteľností plynúce manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva (BSM)

V prípade, že prenajímaná nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, dosiahnutý príjem z prenájmu si daňovníci (manželia) môžu rozdeliť v rovnakom pomere alebo v inom dohodnutom pomere, ktorý je pre nich výhodnejší. V tom istom pomere si rozdelia aj výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmu, pričom obidvaja si uplatnia oslobodenie v sume 500 eur.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Povinnosť podať daňové priznanie pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti v BSM
Dôchodcovia manželia prenajímajú nehnuteľnosť, ktorú majú v bezpodielovom spoluvlastníctve. V  zdaňovacom období (kalendárny rok) dosiahli len príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v sume 4 200 eur. Majú povinnosť podať daňové priznanie?
Odpoveď
Manželia si uvedené príjmy môžu rozdeliť napríklad v rovnakom pomere, t.j. na každého pripadne príjem 2 100 eur. Každý z nich si môže uplatniť oslobodenie v sume 500 eur, t.j. zdaniteľný príjem každého z nich po odpočítaní 500 eur predstavuje 1 600 eur. Nakoľko v zdaňovacom období nedosiahli žiadne iné zdaniteľné príjmy (poberaný starobný dôchodok sa nepovažuje za zdaniteľný príjem), nevzniká ani jednému z nich povinnosť podať daňové priznanie, nakoľko ani u jedného z nich zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 461,41 eura.
 
Otázka  č. 2 – Rozdelenie príjmov z prenájmu medzi manželmi
Manželia prenajímali  byt, ktorý majú v bezpodielovom spoluvlastníctve. V roku 2023 dosiahli príjmy z prenájmu vo výške 2 800 eur. Manžel bol zamestnaný a manželka bola celý rok 2023 na rodičovskej dovolenke. V akom pomere si môžu rozdeliť príjmy z prenájmu?
Odpoveď
Manželia si príjmy z prenájmu môžu rozdeliť v nimi zvolenom pomere, to znamená, že môžu na manželku rozdeliť príjmy vo výške 2 300 eur a na manžela príjmy vo výške 500 eur. Každý z nich si môže uplatniť oslobodenie v sume 500 eur.
Manžel po uplatnení oslobodenia príjmov vo výške 500 eur nedosiahol žiadne zdaniteľné príjmy z prenájmu, preto nemá povinnosť z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti podávať daňové priznanie a môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
Manželka príjmy z prenájmu pripadajúce na ňu po rozdelení vo výške 2 300 eur zníži o sumu oslobodených príjmov vo výške 500 eur. To znamená, že jej zdaniteľné príjmy z prenájmu za rok 2023 boli vo výške 1 800 eur (2 300 - 500). Ak  manželka v roku 2023  nedosiahla iné zdaniteľné príjmy, nevzniká jej povinnosť podať daňové priznanie, nakoľko jej zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 461,61 eura.
 
Otázka č. 3 - Rozdelenie príjmov z prenájmu medzi manželmi
Manželia prenajímali byt, ktorý majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Celkový príjem z prenájmu za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahli vo výške 6 000 eur. V súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti mali výdavky na energie a ostatné služby vo výške 4 000 eur. Manželka bola zamestnaná a manžel poberal príjmy z podnikania. Môžu si manželia rozdeliť dosiahnutý príjem z prenájmu tak, aby manželke nevznikla povinnosť podávať daňové priznanie, ale mohla požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď
Daňovník môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti vymedzené v § 5 zákona o dani z príjmov. Manželia si môžu rozdeliť dosiahnutý príjem  z prenájmu  tak, že manželka dosiahne príjem vo výške 500 eur a manžel vo výške 5 500 eur, pričom si každý uplatní oslobodenie vo výške 500 eur. Pri takomto rozdelení príjmov dosiahne manželka príjem z prenájmu do výšky príjmov z prenájmu, ktorá je oslobodená, t. j. 500 eur, pričom môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (dosiahla zdaniteľný príjem len podľa § 5). Manžel dosiahne zdaniteľný príjem z prenájmu v sume 5 000 eur (5 500 - 500). Manžel pri dosiahnutom zdaniteľnom príjme 5 000 eur zahrnie do základu dane z príjmov z prenájmu preukázateľne vynaložené výdavky vo výške 3 348,80 € [(5 500 : 6 000=0,92) * 4000 =3 680; (5 000 : 5 500=0,91) * 3 680 =  3 348,80].