Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prenájmu nehnuteľností > Oslobodenie príjmov z prenájmu nehnuteľností

Oslobodenie príjmov z prenájmu nehnuteľností

Oslobodenie príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov je upravené v § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov.
 
Podľa tohto ustanovenia od dane z príjmov fyzickej osoby sú oslobodené príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.
 

FAQ
 
Otázka č. 1 – Uplatnenie oslobodenia pri príjmoch z prenájmu
Daňovníkovi plynuli v príslušnom zdaňovacom období okrem príjmov z podnikania aj príjmy z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov vo výške 6 000 eur. Preukázateľne vynaložené výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov sú vo výške 3 850 eur. Môže si daňovník pri príjmoch z prenájmu uplatniť oslobodenie od dane?
Odpoveď
Sumu zdaniteľného príjmu z prenájmu nehnuteľnosti si daňovník vyčísli vo výške 5 500 eur (6 000 – 500) ako rozdiel medzi celkovými príjmami z prenájmu nehnuteľností a sumou 500 eur, ktorá je od dane oslobodená. Výdavky vynaložené na dosiahnutie zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľností sa vypočítajú v súlade s § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov vo výške 3 542 eur [ (5 500 : 6 000) x 3 850].

 
Otázka č. 2 - Prenájom viacerých nehnuteľností
Ak daňovník prenajíma viac nehnuteľností, môže si uplatniť oslobodenie vo výške 500 eur na každú jednu nehnuteľnosť?
Odpoveď
Daňovník, si môže uplatniť oslobodenie vo výške 500 eur z úhrnu príjmov z prenájmu, tzn. že nemôže uplatniť oslobodenie vo výške 500 eur  na každú jednu nehnuteľnosť.
 
Otázka č. 3 - Príjmy z prenájmu a príjmy z príležitostných činností
Daňovník prenajíma nehnuteľnosť (dosiahol príjmy z prenájmu za príslušné zdaňovacie obdobie vo výške 2000 eur a má príjmy z predaja lesného medu fyzickým osobám nepodnikateľom ("predaj z dvora") vo výške 150 eur. Môže si uplatniť oslobodenie vo výške 500 eur pri príjme z prenájmu?
Odpoveď
Ak príjmy vymedzené v § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov presiahnu v úhrne 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. To znamená, že ak daňovník uplatní oslobodenie príjmov z predaja medu (§ 8 ods.  1a) zákona o dani z príjmov) vo výške 150 eur,  pri príjmoch z prenájmu si daňovník uplatní oslobodenie vo výške 350 eur.
 
Otázka č. 4 - Uplatnenie oslobodenia príjmov z prenájmu, ak daňovník prenajíma nehnuteľnosť časť zdaňovacieho obdobia.
Nehnuteľnosť som začal prenajímať v júni 2024 a dosiahol som príjmy z prenájmu vo výške 1950 eur, pri zdaňovaní príjmov z prenájmu si môžem uplatniť plnú výšku oslobodenia vo výške 500 eur, alebo len alikvotnú časť?
Odpoveď
Daňovník si môže uplatniť oslobodenie vo výške 500 eur, teda oslobodenie v plnej výške,  bez ohľadu na to, koľko mesiacov v kalendárnom roku  nehnuteľnosť prenajíma.