Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prenájmu nehnuteľností > Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku

Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku

Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník nezaradí do obchodného majetku, môže si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby.
Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti sa energiami rozumejú dodávka
 • elektrickej energie,
 • tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody,
 • pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť,
 • plynu.
Ostatnými službami súvisiacimi s prenájmom nehnuteľnosti sú najmä
 • odvádzane odpadovej vody z domácností,
 • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome,
 • používanie výťahu,
 • kontrola a čistenie komínov,
 • odvoz popola, smetí a splaškov,
 • čistenie žúmp,
 • vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou,
 • internet.
Do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôže zahrnúť napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti, príspevok do fondu opráv a údržby a pod.
 
FAQ
 
Otázka č. 1  – Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku (výdavky na energie)
Daňovník s príjmami zo závislej činnosti (zamestnanec) získal v príslušnom zdaňovacom období za prenájom nehnuteľnosti 3 200 eur. Za energie zaplatil 1 200 eur. Nehnuteľnosť nemal zaradenú v obchodnom majetku. Iné zdaniteľné príjmy daňovník nemal. Môže si uplatniť výdavky za energie?
Odpoveď
V uvedenom prípade daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov typu B, kde uvedie príjmy zo závislej činnosti (V. oddiel) a tiež príjmy z prenájmu (VI. oddiel). K príjmom z prenájmu si uplatní oslobodenie v sume 500 eur a do daňového priznania uvedie zdaniteľné príjmy z prenájmu v sume 2 700 eur. Nakoľko celkové príjmy z prenájmu daňovník znížil o oslobodené príjmy v sume 500 eur (v pomere 2 700 : 3 200), musí v rovnakom pomere znížiť aj výdavky za uhradené energie. Do výdavkov si teda uplatní len 1 012,50 eura (2 700 : 3 200 x 1200 eur).
 
Otázka č. 2  – Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku (výdavky na opravu strešnej krytiny)
Daňovník dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Nehnuteľnosť nemá vloženú vo svojom obchodnom majetku. Môže si uplatniť do daňových výdavkov náklady vynaložené na opravu strešnej krytiny vykonanú na tomto majetku?
Odpoveď
Ak vlastník nehnuteľnosti vykoná v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov na prenajímanej nehnuteľnosti opravu alebo technické zhodnotenie, pričom prenajímanú nehnuteľnosť nemá vloženú vo svojom obchodnom majetku, sú takto vynaložené výdavky výdavkami na jeho osobnú potrebu, a to v súlade s § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov. Tieto výdavky si bude môcť daňovník uplatniť až v prípade, keď z predaja predmetnej nehnuteľnosti dosiahne zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Preukázateľne vynaložené výdavky na opravu alebo technické zhodnotenie predávanej nehnuteľnosti si v takomto prípade daňovník uplatní ako výdavok na dosiahnutie príjmov z predaja nehnuteľnosti, a to v súlade s § 8 ods. 5 písm. d) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 3 - Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku (fond opráv)
Daňovník dosahuje príjmy z prenájmu bytu, ktorý nemá zaradený do obchodného majetku. Uplatňuje si do výdavkov výdavky na dodávku energií. Môže si do výdavkov zahrnúť aj poplatok, ktorý sa hradí do fondu opráv?
Odpoveď
Ak daňovník nemá prenajímanú nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku, potom si nemôže do výdavkov započítať poplatok do fondu opráv.
 
Otázka č. 4 - Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku (internet)
Daňovník prenajíma rodinný dom, kde je k dispozícii internet. Nehnuteľnosť nie je zaradená v obchodnom majetku. V nájomnej zmluve sa dohodol s nájomcom, že súčasťou nájomného bude aj poplatok za využívanie internetu. Môže si dať daňovník úhradu za internet do výdavkov?
Odpoveď
Poplatok za internet si môže dať daňovník do výdavkov aj v prípade, že prenajímanú nehnuteľnosť nemá zaradenú do obchodného majetku.