Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prenájmu nehnuteľností > Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku

Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku

Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník zaradí do obchodného majetku, to znamená, že o tejto nehnuteľnosti bude účtovať ako o obchodnom majetku alebo viesť evidenciu, môže si uplatniť v preukázateľných výdavkoch výdavky vynaložené v súvislosti s touto nehnuteľnosťou ako napr.:
  • výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
  • výdavky na technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom),
  • výdavky na jej opravy a udržiavanie
  • výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv,
  • úroky z úverov a pôžičiek na zakúpenie prenajímanej nehnuteľnosti,
  • poistenie prenajímanej nehnuteľnosti,
  • daň z nehnuteľnosti (§ 19 ods. 3 písm. j zákona o dani z príjmov), 
  • výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Úroky z hypotekárneho úveru ako výdavok
Daňovník si na kúpu nehnuteľnosti zobral hypotekárny úver. Zakúpenú nehnuteľnosť zaradil do obchodného majetku a dosahuje príjmy z jej prenájmu. Súvisiace príjmy a výdavky eviduje daňovník v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, v ktorej eviduje aj prenajímanú nehnuteľnosť. Môže si pri dosiahnutom príjme z prenájmu uplatniť do daňových výdavkov úroky z hypotekárneho úveru, ktoré uhradil banke?
Odpoveď
Ak fyzická osoba s príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov nehnuteľnosť, ktorú v príslušnom zdaňovacom období má zaradenú v obchodnom majetku, potom úroky zaplatené v  tomto zdaňovacom období súvisiace so splácaním hypotekárneho úveru na obstaranie tejto nehnuteľnosti, sú v súlade § 19 ods. 3 písm. s) zákona o dani z príjmov jej daňovým výdavkom.
 

Otázka č. 2 - Zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku
Daňovník prenajíma byt, ktorý sa rozhodol zaradiť do obchodného majetku. Ako bude postupovať?
Odpoveď
Daňovník sa môže pri prenájme nehnuteľnosti rozhodnúť zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku. Znamená to, že daňovník bude o prenajímanej nehnuteľnosti  účtovať v knihe dlhodobého hmotného majetku (v prípade účtovania v sústave JÚ) alebo o nej bude účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku v účtovej triede 0 (v prípade účtovania v sústave PÚ), alebo viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.
Ak si daňovník – fyzická osoba nepodnikateľ zaradí prenajímanú nehnuteľnosť do obchodného majetku, eviduje ju na karte investičného majetku, resp. v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona. Nie je potrebné zapisovať danú skutočnosť v katastri nehnuteľností.
Vstupná cena prenajímanej nehnuteľnosti sa stanoví v súlade s ustanovením § 25 zákona o dani z príjmov v závislosti od spôsobu nadobudnutia tohto majetku.

Otázka č. 3 - Poistenie nehnuteľnosti
Daňovník prenajíma nehnuteľnosť, ktorú má zaradenú v obchodnom majetku. Môže si uplatniť do výdavkov poistenie nehnuteľnosti, ktoré platí jednorazovo, vždy v júni za príslušný kalendárny rok?
Odpoveď
Ak daňovník má prenajímanú nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku, považuje sa poistné platené v súvislosti s touto nehnuteľnosťou za daňovo uznaný výdavok.
 
Otázka č. 4 - Vrátnik, bezpečnostná služba
Daňovník prenajíma nehnuteľnosť - byt, ktorú má zaradenú v obchodnom majetku. V bytovom dome je vrátnik, ktorý zaisťuje aj bezpečnosť v tomto bytovom dome. Vlastníci bytov mesačne uhrádzajú túto službu. Je možné si uplatniť takýto výdavok a znížiť si tak základ dane?
Odpoveď
Ak je daňovník povinný uhradiť výdavok, ktorý súvisí s prenajímanou nehnuteľnosťou zaradenou v obchodnom majetku, potom je možné ho považovať za daňovo uznaný výdavok.