Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podávanie daňových priznaní > Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 2.4.2024.

 

Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda najneskôr 2.4.2024 na daňový úrad (ak ho podáva v papierovej forme). Oznámenie môže teda fyzická osoba v papierovej podobe podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov podľa 49a zákona o dani z príjmov, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 na predpísanom tlačive elektronicky.

 

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 je možné podať na tlačive, ktoré je označené OZN493v22 - Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Na základe oznámenia podaného daňovníkom príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania sa predlžuje lehota na podanie daňového priznania 

 

  • najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení je povinný uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (teda novou lehotou na podanie daňového priznania môže byť 30.4.2024, 31.5.2024, alebo 30.6.2024)
  • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú sumy príjmov priraditeľné podľa § 3 ods. 1 písm. h) daňovníkovi podľa § 2 písm. d) prvého bodu alebo  zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii; daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a tiež uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (30.9.2024). Ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správa dane vyrubí pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.
Daňovník v konkurze,  ktorý chce predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, je povinný  podať správcovi dane žiadosť o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri mesiace. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
Je možné  podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 na akomkoľvek tlačive, alebo iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo?
Odpoveď
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023, ktoré je daňovník povinný podať do 2.4.2024, má predpísanú formu. To znamená, že daňovník môže toto oznámenie podať len na tomto predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo. 
 
Otázka č. 2 - Na ktorý daňový úrad sa podáva "Oznámenie o predĺžení..."
Môže daňovník, ktorý nie je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky, podať "Oznámenie o predĺžení..." na ktoromkoľvek daňovom úrade?
Odpoveď
Daňovník, ktorý si chce predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, a nie je povinný komunikovať elektronicky, podáva toto "Oznámenie o predĺžení..“ na miestne príslušný daňový úrad. Ak toto oznámenie podá v stanovenej lehote na iný ako miestne príslušný daňový úrad, daňový úrad, ktorému bolo podanie doručené, je povinný podanie bezodkladne postúpiť príslušnému správcovi dane a upovedomiť toho, kto podanie podal. Keďže bolo podanie urobené v lehote, lehota sa považuje za zachovanú aj u správcu dane, ktorému bolo podanie postúpené (t. j. u miestne príslušného správcu dane). 

Otázka č. 3 - Spôsob podania "Oznámenia o predĺžení..."
Akým spôsobom môže daňovník podať "Oznámenie o predĺžení..."?
Odpoveď
Daňovník, ktorý nie je povinný komunikovať s finančnou správou  elektronicky, môže podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania osobne v podateľni daňového úradu, alebo poštou. Daňovník, ktorý je povinný komunikovať elektronicky, je povinný aj oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podať elektronicky na štruktúrovanom tlačive.
 
Otázka č. 4 - Opätovné predĺženie lehoty na podanie DP
Daňovník dosiahol za rok 2023 príjmy zo zahraničia. V lehote do 2.4.2024 podal oznámenie o predĺženie lehoty, v ktorom si predĺžil lehotu na podanie DP o tri kalendárne mesiace. V predĺženej lehote (do 30.6.) daňovník nezískal všetky potrebné potvrdenia od zahraničného zamestnávateľa a z tohto dôvodu by si chcel opätovne predĺžiť lehotu o ďalšie tri mesiace, tzn. do 30.9.2024 (keďže dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí). Je možné, aby si daňovník v predĺženej lehote na podanie DP znovu predĺžil túto lehotu?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov stanovuje podmienku, aby podanie oznámenia bolo vykonané do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, tzn. oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí byť podané v zákonnej lehote (do troch mesiacov od uplynutia príslušného zdaňovacieho obdobia). Ďalšie oznámenie podané v lehote predĺženej podľa predchádzajúceho oznámenia správca dane nebude akceptovať.
 
Ak by daňovník podal ďalšie oznámenie o predĺžení lehoty v riadnej lehote na podanie DP, t. j. do 2.4.2024, potom je toto nové oznámenie platné a správca dane nebude pôvodné oznámenie akceptovať.
 
Otázka č. 5 - Predĺženie lehoty na podanie DP po podaní daňového priznania
Daňovník podal v lehote na podanie daňového priznania (do 2.4.20204) daňové priznanie za rok 2023, avšak následne v tejto lehote na podanie daňového priznania podal aj oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Je možné, aby daňovník podal v novej predĺženej lehote na podanie daňového priznania opravné daňové priznanie? Predlžuje sa tým aj lehota na platenie dane z podaného daňového priznania?
Odpoveď
Daňovník, ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023 oznámením podaným v stanovenej lehote (do 2.4.2023), je oprávnený v tejto novej lehote podať opravné daňové priznanie. V tejto novej lehote je aj daň splatná.
 
Otázka č. 6 - Predĺženie lehoty na podanie DP daňovníka v konkurze
Daňovník vstúpil do konkurzu dňa 20.6.2023. Môže správca v konkurznom konaní podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 za daňovníka v konkurze do 30.6.2024?
Odpoveď
Nie. Správca v konkurznom konaní je povinný podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za daňovníka v konkurze, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023.
 
Otázka č. 7 - Povinnosť podať DP po podaní oznámenia
Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti podal v marci 2024 oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 do 30.6.2024. Je povinný tento daňovník podať daňové priznanie za rok 2023 aj v prípade, že mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, nakoľko nedosiahol v roku 2023 príjem prevyšujúci sumu 2 461,41 eura?
Odpoveď
Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Ak daňovníkovi nevznikla podľa zákona o dani z príjmov povinnosť podať daňové priznanie, nemožno od neho vyžadovať podanie daňového priznania len z dôvodu, že podal v zákonnej lehote na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Tomuto daňovníkovi odporúčame, aby oznámil správcovi dane (miestne príslušnému daňovému úradu), že mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie (z titulu nepresiahnutia stanovenej hranice celkových zdaniteľných príjmov a nevykázania daňovej straty za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré vymedzujú povinnosť podania daňového priznania). Ak však správca dane daňovníka vyzve na podanie daňového priznania, potom je daňovník povinný toto priznanie podať, a to v lehote určenej správcom dane vo výzve.