Dodatočné daňové priznanie

Ak daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť sa odlišuje od priznanej dane až po termíne na podanie daňového priznania, podáva dodatočné daňové priznanie (§ 16 daňového poriadku). Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako dodatočné daňové priznanie.
 
Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie zákon ukladá daňovníkovi v ustanovení § 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku, ak zistí, že jeho
 • daň má byť vyššia ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní,
 • ak zistí, že daň má byť vyššia ako bola správcom dane vyrubená.
V oboch uvedených prípadoch je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po zistení povinnosti podať dodatočné daňové priznanie s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň aj splatná.
 
Daňovník má povinnosť podať dodatočné daňové priznanie podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. c) daňového poriadku do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ak zistí, že daňová strata je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní.
 
Daňovník je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie (§ 16 ods. 4 daňového poriadku), ak  zistí, že
 • daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia,
 • daň má byť nižšia ako bola správcom dane vyrubená,
 • daňové priznanie neobsahuje správne údaje alebo
 • daňová strata je vyššia ako bola uvedená v daňovom priznaní.
Podľa ustanovenia § 68 ods. 4 daňového poriadku je daň vyrubená podaním daňového priznania vrátane dodatočného daňového priznania.
 
Dodatočné daňové priznanie možno podať do uplynutia 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie v posledný rok tejto lehoty, táto lehota sa predlžuje a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojim označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daňové priznanie.
 
Zákon vymedzuje situácie, kedy daňový subjekt nemôže podať dodatočné daňové priznania. V zmysle § 16 ods. 7 daňového poriadku dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré
 • sa určuje daň podľa pomôcok po doručení oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok,
 • bola daňovému subjektu určená daň podľa pomôcok.
V ustanovení § 16 ods. 9 zákon stanovuje, že daňovník nemôže podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa
 • spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,
 • doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
 • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo,
 • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné  daňové priznanie
až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní. Ak vyrubovacie konanie nezačne, dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Dodatočné daňové priznanie
Daňovník podal daňové priznanie v riadnej lehote, t. j. do konca marca roka nasledujúceho po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. Keďže zistil, že neuviedol dosiahnuté príjmy v správnej výške, vzniká mu povinnosť túto chybu opraviť. Akým spôsobom môže odstrániť tento nedostatok, ak už uplynula lehota na podanie daňového priznania?
Odpoveď
Daňovník, ktorému vzniká povinnosť podať ďalšie daňové priznanie z dôvodu zistených rozdielov daňovej povinnosti a zaplatenej dane, podáva po skončení lehoty na podanie daňového priznania dodatočné daňové priznanie.
 
Otázka č. 2 - Predĺžená lehota na podanie daňového priznania
Daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do 30.6.2023. Daňové priznanie podal dňa 30.3.2023. Po podaní daňového priznania zistil, že zaplatená daň sa odlišuje od skutočnej daňovej povinnosti, nakoľko si neuplatnil vynaložené výdavky na zaplatené poistné. Ako bude postupovať daňovník v takomto prípade? Bude v predĺženej lehote podávať opravné, alebo dodatočné daňové priznanie?
Odpoveď
Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, znamená táto nová lehota pre daňovníka riadnu lehotu, v ktorej je povinný daňové priznanie podať a daň uhradiť. To znamená, že v predĺženej lehote do 30.6.2023 daňovník podáva opravné daňové priznanie, nie dodatočné.
 
Otázka č. 3 - Spätné uplatnenie daňového bonusu
Daňovník si neuplatňoval za predchádzajúce zdaňovacie obdobia daňový bonus, na ktorý mal nárok. Ako a za koľko rokov spätne si môže uplatniť daňový bonus?
Odpoveď
Daňovník si môže douplatniť daňový bonus (pri splnení zákonných podmienok na uplatnenie daňového bonusu) podaním dodatočného daňového priznania, a to najviac päť zdaňovacích období spätne. To znamená, že v roku 2023 si daňovník môže spätne uplatniť nárok na daňový bonus za roky 2017 až 2022. Daňovník podáva daňové priznania za jednotlivé zdaňovacie obdobia na tlačivách daňových priznaní platných pre príslušné zdaňovacie obdobia.
 
Otázka č. 4 - Lehota na podanie dodatočného daňového priznania
V akej lehote je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie?
Odpoveď
Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po zistení povinnosti podať dodatočné daňové priznanie s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň aj splatná.
 
Otázka č. 5 - Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie
V daňovom priznaní som zabudol vyplniť riadok SK NACE. Mám podať dodatočné daňové priznanie s uvedením toho čísla?
Odpoveď
Podľa daňového poriadku daňový subjekt je oprávnený (nie povinný) podať dodatočné daňové priznanie aj v prípade, ak zistí, že podané daňové priznanie neobsahuje správne údaje.

Otázka č. 6 - Ročné zúčtovanie a dodatočné daňové priznanie ( dodatočné uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku)
Daňovník dosahoval za rok 2023 príjmy len zo závislej činnosti. Na základe jeho žiadosti mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023. Daňovník v  auguste 2024 zistil, že si zabudol v žiadosti  o ročné zúčtovanie dane za rok 2023  uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Ako má daňovník postupovať v takomto prípade?
Odpoveď
Daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie za rok 2023, a v žiadosti  o vykonanie ročného zúčtovania dane nepožiadal o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku,  podá po lehote na podanie daňového priznania za rok 2023, t. j. po 2.4.2024 dodatočné daňové priznanie, v ktorom si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Prílohou tohto daňového priznania bude "Ročné zúčtovanie..." spolu s vyplnenou 2. stranou tohto tlačiva.

Otázka č. 7- Ročné zúčtovanie a dodatočné daňové priznanie ( dodatočné uplatnenie daňového bonusu)
Daňovník dosahoval za rok 2023 príjmy len zo závislej činnosti. Na základe jeho žiadosti mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023. Daňovník v septembri 2024 zistil, že si  zabudol v žiadosti  o ročné zúčtovanie dane za rok 2023 uplatniť  daňový bonus na dve školopovinné deti, na ktoré si v priebehu zdaňovacieho obdobia neuplatňoval daňový bonus u zamestnávateľa  a neuplatnila si ho ani jeho manželka.  Ako má daňovník postupovať v takomto prípade?
Odpoveď
Daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2023, a ktorý v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane nepožiadal o uplatnenie daňového bonusu na dve školopovinné deti, môže podať po 2.4.2024 dodatočné daňové priznanie, v ktorom si uplatní daňový bonus. Prílohou tohto daňového priznania bude "Ročné zúčtovanie..." spolu s vyplnenou 2. stranou tohto tlačiva a prílohy preukazujúce  nárok na daňový bonus.