Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podávanie daňových priznaní > Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2024

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2024

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka, a to na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo na pobočke daňového úradu, alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2024 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2024 presiahnu sumu 2 823,24 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu. 

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. rezidenta SR).
 
Do sumy celkových zdaniteľných príjmov pre účely posúdenia povinnosti podať daňové priznanie (2 823,24  eur)  sa  nezahŕňajú príjmy,  z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak

  • vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo 
  • daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7  (ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok na daň)

FAQ
Otázka č. 1 - Príjmy z podnikania 
Daňovník počas celého roku 2024 vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia a dosiahol príjmy vo výške 19 895,- eur.  Má daňovník povinnosť podať daňové  priznanie za rok 2024?
Odpoveď
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2024 (typu B), a to v lehote do 31. marca 2025. V tejto lehote je povinný daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní aj zaplatiť. Daňovník však môže v lehote do 31.3.2025 podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Otázka č. 2 - Príjmy z podnikania popri zamestnaní
Daňovník okrem príjmov zo zamestnania vo výške 15 280,- eur dosiahol v roku 2024 aj príjmy z podnikania na základe živnostenského oprávnenia vo výške 7 820,- eur. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2024?
Odpoveď
Áno, nakoľko jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2024  presiahli sumu 2 823,24 eura. V podanom daňovom priznaní za rok 2024 uvedie aj príjmy zo zamestnania (na základe potvrdenia od zamestnávateľa), a tiež aj príjmy z podnikania.    

Otázka č. 3 - Príjmy z prenájmu
Daňovník v roku 2024 okrem príjmov zo zamestnania vo výške 2 500 eur dosiahol príjmy z prenájmu vlastnej nehnuteľnosti vo výške 1 200 eur. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2024?
Odpoveď
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú oslobodené od dane z príjmov vo výške 500 eur. To znamená, že do úhrnu zdaniteľných príjmov daňovníka sa započítajú príjmy zo zamestnania vo výške 2 500 eur a príjmy z prenájmu znížené o výšku oslobodených príjmov, teda vo výške 700 eur (1 200 – 500). Nakoľko úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2024 vo výške 3 200 eur (2 500 + 700) prevýši sumu 2 823,24 eura, daňovníkovi vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2024.

Otázka č. 4 - Nepeňažná výhra
Daňovník, ktorý bol celý rok 2024 zamestnaný, vyhral nepeňažnú výhru v reklamnej súťaži vo výške 500 eur. Príjem zo závislej činnosti dosiahol vo výške 14 500 eur. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2024, alebo môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď
Za zdaniteľný príjem sa v tomto prípade považuje okrem príjmov zo závislej činnosti vo výške 14 500 eur aj nepeňažná výhra v sume prevyšujúcej 350 eur (do výšky 350 eur ide o oslobodené príjmy), teda  suma 150 eur. Keďže daňovník dosiahol okrem príjmu zo závislej činnosti aj zdaniteľný príjem z nepeňažnej výhry, pričom jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 823,24 eura, vznikla mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2024. 

Otázka č. 5 - Strata pri príjmoch z podnikania
Daňovník bol v roku 2024 evidovaný na úrade práce. V novembri 2024 začal vykonávať činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Zo živnosti dosiahne v roku 2024 príjem vo výške 1 500 eur a na dosiahnutie tohto príjmu vynaloží výdavky vo výške 1 950 eur. Nakoľko výdavky daňovníka vynaložené v roku 2024 na dosiahnutie príjmov zo živnosti sú vyššie ako príjmy, daňovník pri príjmoch z podnikania vykáže daňovú stratu. Je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2024, ak jeho úhrn zdaniteľných príjmov nepresiahol sumu 2 823,24 eura?
Odpoveď
Nakoľko daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2024 vykáže daňovú stratu, má povinnosť podať daňové priznanie, aj keď úhrn jeho zdaniteľných príjmov nepresiahol sumu 2 823,24 eura.

Otázka č. 6 - Typ daňového priznania
Daňovník dosiahne za rok 2024 príjem z prenájmu vo výške 400 eur a príjem zo závislej činnosti vo výške 12 500 eur. Aký typ daňového priznania je daňovník povinný podať?
Odpoveď
Daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A, nakoľko príjem z prenájmu je do výšky 500 eur oslobodený a daňovník teda dosiahol len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Daňovník sa môže v tomto prípade rozhodnúť, či podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2024 (typ A), alebo požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Otázka č. 7 - Typ daňového priznania
Daňovník dosiahol za rok 2024 príjem  z predaja nehnuteľnosti (príjem nie je oslobodený od dane z príjmov), príjem zo sprostredkovateľskej činnosti a poberal príjmy zo závislej činnosti. Aký typ daňového priznania bude podávať?
Odpoveď
Daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napr. zdaniteľné príjmy z predaja nehnuteľnosti (§ 8) a príjmy zo sprostredkovania (§ 6), vysporiada si svoju daňovú povinnosť podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B.

Otázka č. 8 - Podanie daňového priznania pri príjmoch do výšky 2 823,24 eura
Daňovník - poberateľ starobného dôchodku pracoval v roku 2023 na dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej mu plynul príjem vo výške 2 500 eur. Iné príjmy nemal. Musí podávať daňové priznanie, alebo musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď
Daňovník, ktorého príjmy nepresiahnu sumu 2 823,24 eura za zdaňovacie obdobie roka 2024, pričom mu zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2024. Je však pre neho výhodné toto daňové priznanie podať, aby mu správca dane na základe podaného daňového priznania vrátil sumu zaplatených preddavkov na daň, nakoľko mu nevznikla povinnosť platiť daň z príjmov.  

Otázka č. 9 - Povinnosť podať daňové priznanie po predĺžení lehoty na podanie DP
Daňovník oznámil správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania (do 31.3) predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (do 30.6.), vzniká mu z toho dôvodu automaticky aj povinnosť podať daňové priznanie v prípade, ak zistí, že jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 2 823,24 eura a nevykázal ani daňovú stratu, to znamená, že z toho dôvodu mu nevyplynula povinnosť podať daňové priznanie?
Odpoveď

Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, nezakladá mu to automaticky aj povinnosť podať daňové priznanie. Tomuto daňovníkovi odporúčame, aby oznámil správcovi dane (miestne príslušnému daňovému úradu), že mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie (z titulu nepresiahnutia stanovenej hranice celkových zdaniteľných príjmov a nevykázania daňovej straty za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré vymedzujú povinnosť podania daňového priznania). Zároveň upozorňujeme, že ak správca dane z určitého dôvodu vyzve daňovníka na podanie daňového priznania, daňovník je povinný postupovať podľa pokynov správcu dane a podať daňové priznanie v lehote stanovenej vo výzve správcom dane (a to aj v prípade ak jeho príjmy nepresiahli sumu 2 823,24 eura).