Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podávanie daňových priznaní > Lehota na podanie daňového priznania, ak došlo v priebehu roka k skončeniu podnikania

Lehota na podanie daňového priznania, ak došlo v priebehu roka k skončeniu podnikania

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 31.3.2023.
 
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník skončil podnikateľskú činnosť (napr. zrušil živnostenské oprávnenie), lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. za rok 2022 je lehota na podanie daňového priznania do 31. marca 2023. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Aj daňovník, ktorý skončil podnikateľskú činnosti  v priebehu zdaňovacieho obdobia,  môže  v lehote na podanie daňového priznania podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Na základe oznámenia podaného daňovníkom príslušnému správcovi dane  (musí byť podané v lehote na podanie daňového priznania), sa mu  predĺži lehota na podanie daňového priznania.
 
FAQ
 
Otázka č. 1- Lehota na podanie priznania – daňovník skončil živnosť
Daňovník ukončil činnosť na základe živnostenského oprávnenia v auguste 2022. Zamestnal sa a do konca roku 2022 poberal príjmy zo zamestnania. V akej lehote je povinný podať daňové priznanie za rok 2022?
Odpoveď
Daňovník je povinný podať daňové priznanie za rok 2022 v lehote do 31.3.2023, za predpokladu, že si nepredĺži lehotu na podanie DP podaným oznámením.
 
Otázka č. 2
Čo sa považuje za skončenie podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu?
Odpoveď
Skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, je
- zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti,
- prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností,
- skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu,
- skončenie podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu, z dôvodu úmrtia daňovníka; v tomto prípade úpravu základu dane za zomrelého vykoná dedič alebo osoba, na ktorú prešlo právo na príjmy zo zamestnania, a to z príjmov dosiahnutých zomretým daňovníkom za príslušnú časť roka do dňa jeho smrti.
 
Otázka č. 3 - Ukončenie prenájmu nehnuteľnosti
Daňovník - dôchodca sa rozhodol ukončiť prenájom nehnuteľnosti k 31.3.2022. Za toto obdobie dosiahol príjmy vo výške 650 €. Iné príjmy okrem starobného dôchodku nepoberal. V akej lehote je povinný podať daňové priznanie?
Odpoveď
Ak daňovník ukončil prenájom nehnuteľnosti, resp. prestal poberať príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov a jeho zdaniteľné príjmy za rok 2022 nepresiahli sumu 2 289,63 € v zdaňovacom období 2022, nie je povinný podať daňové priznanie ani v prípade, ak ukončil prenájom a zrušil registráciu na daň z príjmov.