Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podávanie daňových priznaní > Kedy fyzickej osobe nevznikne povinnosť podať daňové priznanie za rok 2024

Kedy fyzickej osobe nevznikne povinnosť podať daňové priznanie za rok 2024

Daňovník fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov :

  • ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2024 nepresiahli sumu 2 823,24 eura s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu, alebo
  • ak dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2024 len príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktorých výška presiahla sumu 2 823,24 eura a nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 zákona o dani z príjmov, alebo
  • ak má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona (ak sa rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok).

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR).

Do sumy celkových zdaniteľných príjmov pre účely povinnosti podať daňové priznanie (2 823,24 eur) sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak

  • vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo
  • daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 (ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok a riadnym vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť splnená).

FAQ

Otázka č. 1 - Daňovník má príjmy len zo zamestnania
Daňovník bol celý rok 2024 zamestnaný a dosiahol len zdaniteľné príjmy zo zamestnania vo výške 16 520 eur. Má tento daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2024?
Odpoveď
Nie, ak požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2024. Ak však nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie.

Otázka č. 2 - Príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré sú od dane oslobodené
Daňovník bol celý rok 2024 zamestnaný. V auguste 2024 dosiahol príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane z príjmov (nehnuteľnosť vlastnil viac ako 5 rokov a nemal ju zaradenú v obchodnom majetku). Je daňovník povinný podať za rok 2024 daňové priznanie k dani z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko daňovník v roku 2024 okrem príjmov zo závislej činnosti nedosiahol iné zdaniteľné príjmy, môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Ak nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2024.

Otázka č. 3 - Študent – príjmy z nepeňažnej výhry neprevyšujúcej 2 823,24 eura
Študent v roku 2024 vyhral v reklamnej súťaži fotoaparát v hodnote 1 200 eur. Žiadne iné zdaniteľné príjmy v roku 2024 nedosiahol. Má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2024?
Odpoveď
Keďže úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka neprevýšil sumu 2 823,24 eura, daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2024 a platiť daň z tohto príjmu.

Otázka č. 4 - Študent – príjmy z nepeňažnej výhry prevyšujúcej 2 823,24 eura
Študent v roku 2024 vyhral v reklamnej súťaži televízor v hodnote 2 900 eur. Žiadne iné zdaniteľné príjmy v roku 2024 nedosiahol. Má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2024?
Odpoveď
Nie. Výhry z reklamných súťaží (aj nepeňažné)  sú od dane z príjmov oslobodené v hodnote neprevyšujúcej 350 eur. To znamená, že do úhrnu zdaniteľných príjmov pre účely povinnosti podať daňové priznanie daňovník započíta len hodnotu výhry v sume prevyšujúcej  350 eur, t. j. sumu 2 550 eur ( 2 900 – 350). Nakoľko úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka neprevýšil sumu 2 823,24 eura, daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie a platiť daň z tohto príjmu.

Otázka č. 5 - Príjmy z peňažnej výhry (daň vybraná zrážkou)
Daňovník bol celý rok 2024 zamestnaný a dosiahol príjem vo výške 14 525 eur. Okrem tohto príjmu vyhral v reklamnej súťaži 1 000,- eur. Z tejto výhry bola daň zrazená zrážkou, ktorú vykonal organizátor súťaže. Daňovníkovi bola už výhra vyplatená po zdanení. Je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2024?
Odpoveď
Nie. Daňovník dosiahol okrem príjmov zo zamestnania len príjmy  z peňažnej výhry, z ktorej platiteľ dane vybral daň zrážkou (daňová povinnosť z týchto príjmov sa riadnym vykonaním zrážky dane považuje za splnenú). Daňovník tieto príjmy už v daňovom priznaní neuvádza a nie je povinný podať za rok 2024 daňové priznanie, ak požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov.

Otázka č. 6 - Podanie DP na výzvu správcu dane
Daňovník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2024 do 30.6.2025. Po spočítaní si svojich zdaniteľných príjmov zistil, že mu nevznikla povinnosť daňové priznanie za rok 2024 podať, tak ho nepodal. Od správcu dane následne obdržal  výzvu na podanie daňového priznania za rok 2024. Je v takomto prípade daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2024, keď mu v závislosti od výšky jeho dosiahnutých príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie nevznikla táto povinnosť?
Odpoveď
Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý, komu táto povinnosť vznikne, ale aj ten daňovník, ktorého na to správca dane vyzve. Ak správca dane vyzve daňovníka na podanie daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, týmto vzniká daňovníkovi povinnosť daňové priznanie podať v lehote uvedenej vo výzve, a to bez ohľadu na to, či vznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov, alebo nie. Tomuto daňovníkovi odporúčame, aby oznámil správcovi dane (miestne príslušnému daňovému úradu), že mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie (z titulu nepresiahnutia stanovenej hranice celkových zdaniteľných príjmov a nevykázania daňovej straty za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré vymedzujú povinnosť podania daňového priznania).