Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podávanie daňových priznaní > Podávanie daňového priznania po úmrtí daňovníka

Podávanie daňového priznania po úmrtí daňovníka

Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, povinnosť podať daňové priznanie z jeho zdaniteľných príjmov za príslušnú časť roka sa vzťahuje na jeho dediča. Ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, ktorému to vyplýva z dohody dedičov. Pokiaľ sa dediči nedohodnú na tom, kto podá daňové priznanie, dediča povinného podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka určí správca dane.

Povinnosť podať daňové priznanie za zomrelého daňovníka sa vzťahuje na dediča aj v tom prípade, ak daňovník mal podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie pred svojím úmrtím, avšak túto povinnosť zomrelý daňovník nestihol splniť.
 
Daňové priznanie za zomretého daňovníka podáva dedič v lehote do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane má možnosť lehotu na podávanie daňového priznania predĺžiť na základe žiadosti dediča. Žiadosť o predĺženie lehoty musí byť správcovi dane predložená najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
 
Daňové priznanie za zomrelého daňovníka nemusí podávať len dedič, môže to byť aj osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 Zákonníka práce, nakoľko tieto jeho smrťou nezanikajú, ale prechádzajú postupne priamo na jeho manžela/manželku, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti (iba v prípade ak takýchto osôb niet, sa peňažné nároky stávajú predmetom dedičstva).
 
Dedič alebo osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 Zákonníka práce, zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie, aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie. Správca dane v tomto prípade neuloží sankciu podľa osobitného predpisu.
Výnimka, kedy sa daňové priznanie za zomrelého daňovníka nepodáva, je v tom prípade, ak dedičom je Slovenská republika.
 
 
FAQ

Otázka č. 1 - Kto podáva daňové priznanie za zomrelého daňovníka
Komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie za zomrelého daňovníka, ak je dedičov viac?
Odpoveď
Povinnosť podať daňové priznanie za zomrelého daňovníka za príslušnú časť roka sa vzťahuje na jeho dediča. Ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, ktorému to vyplýva z dohody dedičov. Pokiaľ sa dediči nedohodnú na tom, kto podá daňové priznanie, dediča povinného podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka určí správca dane.

Otázka č. 2 - Podanie DP za zomrelého za predchádzajúce a bežné zdaňovacie obdobie
Daňovník, ktorý dosahoval príjmy zo závislej činnosti a z prenájmu nehnuteľnosti, zomrel vo februári 2023. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2022 ešte nepodal. Môže dedič podať jedno daňové priznanie za rok 2022, v ktorom vysporiada  daňovú povinnosť za rok 2022 a 2023?
Odpoveď
Nie, ak daňovník pred svojím úmrtím mal povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022, dedič je povinný podať v lehote do 3 mesiacov po úmrtí daňovníka jednak daňové priznanie za rok 2022, a tiež  daňové priznanie za príslušnú časť roka  2023 (od 1.1.2023 do dňa úmrtia v roku 2023).   
 
Otázka č. 3 - Podanie DP za zomrelého za bežné zdaňovacie obdobie
Daňovník, ktorý dosahoval príjmy zo závislej činnosti a z prenájmu nehnuteľnosti, zomrel  5.6.2023. V akej lehote je dedič povinný podať daňové priznanie za rok 2023 za zomretého daňovníka?
Odpoveď

Daňové priznanie sa podáva v lehote do troch mesiacov po smrti daňovníka, to znamená najneskôr do 5.9.2023.  
 
Otázka č. 4 - Podanie DP za zomrelého, predĺženie lehoty 
Daňovník, ktorý dosahoval príjmy z podnikania, zomrel  15.6.2023. Môže dedič požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za zomretého daňovníka, ak je zrejmé, že nebude možné v lehote do troch mesiacov od úmrtia daňovníka podať  daňové priznanie?
Odpoveď

Daňové priznanie sa podáva v lehote do troch mesiacov po smrti daňovníka, to znamená najneskôr do 15.9.2023.  Správca dane môže túto lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť na základe žiadosti dediča. Žiadosť o predĺženie lehoty musí byť správcovi dane predložená najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (najneskôr 31.8.2023).
 
Otázka č. 5
Kedy nie je dedič povinný podať daňové priznanie za zomrelého daňovníka?
Odpoveď
Ak zomrelému daňovníkovi nevznikla povinnosť podať daňové priznanie (tzn. zdaniteľné príjmy za rok 2023 nepresiahli sumu 2 461,41 € a daňovník nevykázal ani daňovú stratu), potom dedič nie je povinný podávať za zomrelého daňovníka daňové priznanie.

Otázka č. 6 - Kto podpisuje daňové priznanie
Daňovníkovi zomrela manželka, ktorá dosahovala príjmy zo závislej činnosti. Dedič - manžel podáva za manželku daňové priznanie do troch mesiacov po jej úmrtí. Kto podpíše toto daňové priznanie?
Odpoveď
Daňové priznanie za zomrelého daňovníka podáva a podpisuje dedič. Údaje o dedičovi uvádza dedič v II. oddiele daňového priznania.

Otázka č. 7 - Údaje o dedičovi
Kde v daňovom priznaní podávanom za zomrelého daňovníka sa vyznačí skutočnosť, že daňové priznanie podáva dedič?
Odpoveď
V II. oddiele daňového priznania k dani z príjmov sa uvádzajú údaje o dedičovi, ktorý za zomrelého daňovníka podáva daňové priznanie.

Otázka č. 8 - Prílohy k DP
Je potrebné priložiť k daňovému priznaniu podávanému za zomrelého daňovníka úmrtný list?
Odpoveď
Úmrtný list nie je prílohou daňového priznania podávaného za zomrelého daňovníka.