Opravné daňové priznanie

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňový subjekt podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy opravné daňové priznanie a na predtým podané daňové priznanie sa neprihliada. Zákon neobmedzuje počet podaných opravných daňových priznaní, čo znamená, že daňový subjekt môže do lehoty na podanie daňového priznania podať aj viac opravných daňových priznaní. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné opravné daňové priznanie, pričom na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa neprihliada. Na tlačive daňového priznania je potrebné v záhlaví I. časti vyznačiť, že ide o opravné daňové priznanie. Podávanie opravných daňových priznaní upravuje § 16 ods.1 a 6 daňového poriadku.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Podanie opravného daňového priznania

Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 v januári 2024. Vo februári 2024 však zistí, že v podanom daňovom priznaní neuviedol všetky príjmy. Môže podať opravné daňové priznanie?

Odpoveď

Áno, môže. Opravné daňové priznanie môže podať v lehote na podanie priznania, t. j. do 2.4.2024. Na predchádzajúce priznanie bude správca dane hľadieť tak, ako keby nebolo podané. 

 

Otázka č. 2 - Ročné zúčtovanie a riadne daňové priznanie
Daňovník dosahoval za rok 2023 príjmy len zo závislej činnosti. Na základe jeho žiadosti mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023. Daňovník v máji 2024 zistil, že zabudol predložiť zamestnávateľovi ešte ďalšie potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa. Ako má daňovník postupovať v takomto prípade?
Odpoveď
Daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie, ak tomuto zamestnávateľovi nepredložil všetky požadované doklady od každého zamestnávateľa,  podáva následne riadne daňové priznanie (nie opravné ani dodatočné DP). Prílohou tohto daňového priznania bude "Ročné zúčtovanie..." spolu s vyplnenou 2. stranou tohto tlačiva.

 

Otázka č. 3 - Ročné zúčtovanie a opravné daňové priznanie ( dodatočné uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku)
Daňovník dosahoval za rok 2023 príjmy len zo závislej činnosti. Na základe jeho žiadosti mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023. Daňovník v marci 2024 zistil, že zabudol v žiadosti  o ročné zúčtovanie  uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Ako má daňovník postupovať v takomto prípade?
Odpoveď
Daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie, a v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 nepožiadal zamestnávateľa  o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku,  podáva  v lehote do konca marca 2024  opravné daňové priznanie za rok 2023, v ktorom si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Prílohou tohto daňového priznania bude "Ročné zúčtovanie..." spolu s vyplnenou 2. stranou tohto tlačiva. Ak  by z tohto dôvodu podával daňové priznanie po 2.4.2024, už ho podá ako dodatočné daňové priznanie za rok 2023. 

 

Otázka č. 4- Ročné zúčtovanie a opravné daňové priznanie ( dodatočné uplatnenie daňového bonusu)
Daňovník dosahoval za rok 2023 príjmy len zo závislej činnosti. Na základe jeho žiadosti mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023. Daňovník v marci 2024 zistil, že si zabudol v žiadosti  o ročné zúčtovanie  uplatniť  daňový bonus na dve školopovinné deti, na ktoré si v priebehu zdaňovacieho obdobia neuplatňoval daňový bonus u zamestnávateľa a neuplatnila si ho ani jeho manželka.  Ako má daňovník postupovať v takomto prípade?
Odpoveď
Daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2023, a v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane nepožiadal zamestnávateľa o uplatnenie daňového bonusu na vyživované deti,  podáva  v lehote do konca marca 2024 opravné daňové priznanie za rok 2024, v ktorom si uplatní daňový bonus. Prílohou tohto daňového priznania bude "Ročné zúčtovanie..." spolu s vyplnenou 2. stranou tohto tlačiva ako aj doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu.  Ak  by z tohto dôvodu podával daňové priznanie po 2.4.2024, už ho podá ako dodatočné daňové priznanie za rok 2023

 

Otázka č. 5 - Príjmy zo závislej činnosti a ostatné príjmy
Zamestnávateľ vykonal na žiadosť zamestnanca ročné zúčtovanie za rok 2023. Okrem príjmov zo závislej činnosti však daňovník predal v júni 2023 byt, pričom príjem z predaja tejto nehnuteľnosti nie je oslobodený od dane. Ako bude daňovník postupovať v tomto prípade, ak mu bolo už vykonané ročné zúčtovanie?
Odpoveď
Daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo závislej činnosti a súčasne dosiahol príjmy z predaja nehnuteľnosti, je povinný vysporiadať si svoju daňovú povinnosť osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov typ B. Ak takémuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie (na základe podanej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane), pričom bol povinný podať daňové priznanie, daňovník podáva riadne daňové priznanie (nie opravné DP, ani dodatočné DP). Prílohou tohto daňového priznania bude "Ročné zúčtovanie..." spolu s vyplnenou 2. stranou tohto tlačiva.

 

Otázka č. 6 - Lehota na podanie opravného daňového priznania 

Daňovník uviedol v daňovom priznaní za rok 2023 dosiahnuté príjmy v nesprávnej výške. V akej lehote môže podať OPRAVNÉ daňové priznanie?

Odpoveď

Opravné daňové priznanie sa podáva pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Ak má daňovník lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023 do 2.4.2024, opravné daňové priznanie môže podať iba v lehote do 2.4.2024. Po tejto lehote už môže podať iba dodatočné daňové priznanie.

 

Otázka č. 7 - Podanie opravného daňového priznania

Koľko opravných daňových priznaní môže podať daňovník pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania?

Odpoveď

Zákon nestanovuje počet podaní opravných daňových priznaní. Daňovník môže v lehote na podanie daňového priznania podať aj viac opravných daňových priznaní, pričom správca dane prihliada vždy na posledné podané opravné daňové priznanie.