Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca

V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov je oslobodené od dane nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne, ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci; ak takto určené plnenie presiahne sumu uvedenú v časti vety pred bodkočiarkou alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu od zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje ubytovanie.

Ak by poskytnuté ubytovanie bolo vo vyššej sume ako 100 eur (350 eur), prevyšujúca suma sa zahrnie do zdaniteľného príjmu zamestnanca a zdaní sa ako súčasť jeho mzdy.

FAQ

Otázka č. 1 - Poskytnutie ubytovania zamestnancovi
Nepeňažné plnenie vo forme zabezpečenia ubytovania pre zamestnancov - je oslobodený od dane, oslobodený od odvodov na SP a ZP. Ako má byť tento nepeňažný príspevok preplatený zamestnancovi? Cez mzdový software v konkrétnom mesiaci / cez pokladňu / cez účet firmy? 
Odpoveď
V tomto prípade nejde o vyplatenie peňažnej sumy zamestnancovi. Výška nájomného, ktorú uhrádza zamestnávateľ za zamestnanca (poskytnuté ubytovanie - nepeňažný príjem) sa zníži o sumu 100 (350) eur, ktorá je od dane oslobodená a zdaní sa nepeňažný príjem vo výške rozdielu, a to v mesiaci poskytnutia tohto nepeňažného plnenia. Napr. hodnota nepeňažného príjmu vo forme poskytnutého ubytovania zamestnancovi, ktorý pracuje u zamestnávateľa menej ako 24 mesiacov, je 150 eur. Od dane je oslobodená suma 100 eur, pričom zamestnancovi sa zdaní suma 50 eur ako nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 2 (iné plnenie zamestnávateľa).

Otázka č. 2 - Výpočet výšky nepeňažného plnenia
v prípade, že zamestnávateľ prenajíma byt pre zamestnanca / PP trvá viac ako 24 mesiacov/, je povinný tento benefit zahrnúť do mzdy ako nepeňažný príjem zamestnanca? Môžeme tu uplatniť aj oslobodenie od dane? Je možné v prípade, že zamestnanec tento byt využíva len občas, zahrnúť mu ako nepeňažný príjem alikvótnu časť nájmu podľa počtu dní kedy byt využíva? Aj keď je byt prenajatý výlučne len pre toho konkrétneho zamestnanca, v ostatné dni je nevyužitý.
Odpoveď
Výška nepeňažného plnenia sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiac. Ak zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnanca ubytovanie (napr. prenájom bytu), potom to predstavuje pre zamestnanca nepeňažné plnenie, ktoré je pri splnení podmienok do 350 eur oslobodené od dani. Suma vynaložená zamestnávateľom na zabezpečenie ubytovania, ktorá prevyšuje 350 eur, je pre zamestnanca zdaniteľný príjem, ktorý sa zdaní preddavkovým spôsobom v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov v mesiaci poskytnutia tohto plnenia. Výška nepeňažného plnenia sa stanoví alikvotne podľa počtu dní v mesiaci, v ktorých bolo ubytovanie zamestnancovi poskytnuté.