Oslobodenie príspevku na ubytovanie

S účinnosťou od 01.01.2019 oslobodené od dane je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, na účely zabezpečenia ubytovania zamestnanca podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu ZDP v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne, ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci. Ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 eur alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.
Podľa prechodného ustanovenia § 52zu ods.1 ZDP sa oslobodenie od dane na nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31.12.2017 prvýkrát uplatní pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018 alebo pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby po 31.12.2018.

FAQ

Otázka č. 1
Žiadame  o konzultáciu k § 5 ods. 7 písm. p) zákona - nepeňažný príspevok na ubytovanie - je oslobodený od dane, oslobodený od odvodov na SP a ZP - praktická otázka veci pre mzdárov - má byť tento nepeňažný príspevok preplatený zamestnancovi ako? - cez mzdový software v konkrétnom mesiaci? cez pokladňu? cez účet firmy? Hlavne keď ˇvezmeme do úvahy, že je to nepeňažný príjem.
Odpoveď
V tomto prípade nejde o vyplatenie nejakej sumy zamestnancovi. Výška nájomného, ktorú uhrádza zamestnávateľ za zamestnanca (poskytnuté ubytovanie - nepeňažný príjem) sa zníži o sumu 60 eur , ktorá je od dane oslobodená a zdaní sa nepeňažný príjem vo výške rozdielu. Napr. hodnota nepeňažného príjmu vo forme poskytnutého ubytovania je 100 eur, od dane je oslobodená suma 60 eur, zamestnancovi sa zdaní suma 40 eur ako nepeňažný príjem podľa § 5 ods.2 (iné plnenie zamestnávateľa).