Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Tzv. 13. mzda a 14. mzda - účinné do 31.12.2020

Tzv. 13. mzda a 14. mzda - účinné do 31.12.2020

S účinnosťou od 1.5.2018 bol rozšírený okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane o:

§ 5 ods. 7 písm. n) -  suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa osobitných predpisov1 (ďalej len „tzv. 13. mzda“), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplatenej tzv. 13. mzdy, na ktorú sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zr ods. 1 ZDP sa  oslobodenie použije prvýkrát na  tzv. 13. mzdu vyplatenú v mesiaci jún 2019.

- § 5 ods.7 písm. o) - suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti vianočných sviatkov podľa osobitných predpisov (ďalej len „tzv. 14. mzda“) vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplatenej tzv. 14. mzdy, na ktorú sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej v ustanovenej výške a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

S účinnosťou od 1.3. 2019 sa upravuje znenie § 5 ods.1 písm. n) - suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa osobitných predpisov (ďalej len „tzv. 13. mzda“), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplatenej tzv. 13. mzdy, na ktorú sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 500 eur od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

Uvedené ustanovenia boli s účinnosťou od 1.1.2021 zrušené.

FAQ

Otázka č. 1 - Oslobodený príjem a prehľad
Ak zamestnancovi bol vyplatený 13. plat vo výške 500,00 €, jeho mesačná mzda je 700,00 €, t. j. za mesiac 5/2020 hrubá mzda 1.200,00 €, tak do prehľadu I. časť Preddavky na daň v riadku 0 Zúčtované a zdaniteľné príjmy...patrí suma 700,00 €?
Odpoveď
Za predpokladu, že vyplatená tzv. 13. mzda v sume 500€ je príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov, táto suma sa do riadku 0 mesačného neuvádza. Oslobodené plnenia sa evidujú aj na mzdovom liste zamestnanca. V Potvrdení o zdaniteľných príjmoch za rok 2020 sa suma oslobodených príjmov podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona uvádza na riadku 07.

Otázka č. 2 - Vyplatenie 13. mzdy
Chcem si overiť, či musíme vyplatiť májovú mzdu s 13. platom tak, aby ju mal zamestnanec už pripísanú na účet v banke do 30.6.2020? - aby to bolo správne.
Výplatný termín máme 30. deň, ale ZC, ktorí majú účty v rôznych bankách, by mohli mať výplatu pripísanú na svoj účet až v prvých dňoch mesiaca júl.
Odpoveď
V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa osobitných predpisov (tzv. 13 mzda), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka. Z toho vyplýva, že do úvahy sa berie vyplatenie 13. mzdy, t.j. poukázanie prostriedkov na účet zamestnanca (nie ich pripísanie).

Otázka č. 3  - Výška 13. mzdy
Prosím o info - verejný sektor-školstvo -  odmena = 13. plat v sume od 50,00 €  do 150,00 € je oslobodená od daní a odvodov?
Odpoveď
Ak zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek v sume do 500€, táto odmena podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti, t.j. nie je od dane oslobodená. 13.mzda môže byť od dane oslobodená len v prípade, že je vyplatená v júni vo výške najmenej 500 eur a zamestnanec má k 30. aprílu 2020 u rovnakého zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov (podmienka odpracovania 24 mesiacov k 30.4.2020 je splnená vtedy, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr k 1.5.2018).

Otázka č. 4 -  Výplata 13. mzdy pre všetkých alebo niektorých zamestnancov                                                                                                                                                                                                                                   
Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyplatiť 13. plat, musí ho vyplatiť všetkým zamestnancom, ktorý spĺňajú podmienky vyplatenia min. 2 roky nepretržite v pracovnom pomere k 30.4.2020
Odpoveď                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zamestnávateľ môže uvedené peňažné plnenie - 13. mzdu ako formu odmeny vyplatiť len niektorým zamestnancom, čo je otázka k Zákonníku práce.

Otázka č. 5 -  Výplata 13. mzdy pre zamestnancov, ktorí boli na PN
Má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť 13.plat zamestnancom ktorí boli na PN celý polrok alebo jeho časť, alebo len niekoľko dní?
Odpoveď
Obdobne, je na zamestnávateľovi, či 13. plat vyplatí zamestnancom, ktorí boli na PN počas  obdobia - celého alebo jeho časť, za ktoré tieto odmeny vypláca.