Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Hodnota - suma vynaložená na doškoľovanie zamestnanca

Hodnota - suma vynaložená na doškoľovanie zamestnanca

Podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodená suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa; Toto oslobodenie sa nevzťahuje na príjmy, vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem.

FAQ

Otázka č. 1 –  Preplatenie jazykového kurzu zamestnancovi
Zamestnávateľ mi zaplatil kurz anglického jazyka. Treba to zdaniť pri výplate ako nepeňažný prijem?

Odpoveď
Podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona o dani z príjmov  je  od dane oslobodená suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa. Ak vo vami uvedenom prípade sú splnené podmienky podľa citovaného ustanovenia zákona, uvedené plnenie je oslobodené od dane.

 

Otázka č. 2 – Kurz účtovníctva
Keď idem na kurz účtovníctva - zmeny v priebehu roka, aj to treba dať ako nepeňažný prijem do výplaty?

Odpoveď
Podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a)  zákona sú od dane oslobodené príjmy, poskytnuté ako suma  vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí :
- s činnosťou alebo
- s podnikaním zamestnávateľa;
Toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrady za ušlý zdaniteľný príjem.
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. a) zákona o dani z príjmov od dane oslobodzuje len sumu vynaloženú zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca.

 

Otázka č. 3 - Preplatenie jazykového kurzu počas vysokoškolského štúdia
Zamestnávateľ preplatil svojmu zamestnancovi na dohodu ročný jazykový kurz. Tento zamestnanec sa zaviazal, že po skončení školy bude minimálne 3 roky pracovať pre daného zamestnávateľa a zároveň nebude tie 3 roky využívať nadobudnuté znalosti na jazykovom pobyte pre konkurenciu. Je tento pobyt pre brigádnika zdaniteľným príjmom?

Odpoveď
Toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrady za ušlý zdaniteľný príjem.
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. a) zákona o dani z príjmov od dane oslobodzuje len sumu vynaloženú zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca.
Podľa uvedeného suma vynaložená zamestnávateľom na úhradu nákladov súvisiacich so vzdelávaním zamestnancov je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom, ktorú zamestnávateľ pripočíta zamestnancovi k mesačnému príjmu a zdaní v úhrne zdaniteľných príjmov podľa § 35 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ, ktorý zabezpečí vzdelávanie, alebo rekvalifikáciu pre zamestnancov, pristupuje ku každému prípadu individuálne. Podmienkou pre oslobodenie od dane u zamestnanca je, aby zabezpečené vzdelávanie alebo rekvalifikácia bolo doškoľovaním a toto doškoľovanie súviselo s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa.
Pod pojem vzdelávanie sa zahŕňa aj stredoškolské, pomaturitné, vysokoškolské vzdelávanie, ktoré nie je považované za doškoľovanie zamestnanca, ale ide tu o zvyšovanie kvalifikácie v rámci vzdelávacieho systému napr. získanie vyššieho stupňa vzdelania (bakalárskeho štúdia, štúdia popri zamestnaní a pod.).
Výdavky, ktoré vynaloží zamestnávateľ na vzdelávanie, ktorým zamestnanec získa vyšší stupeň vzdelania, sa nepovažujú podľa § 5 ods. 7 písm. a) zákona o dani z príjmov za oslobodené, nakoľko nejde o doškoľovanie, ale o štúdium.
V tomto prípade takto vynaložená suma zamestnávateľom je u zamestnanca zdaniteľným príjmom, z ktorého zamestnávateľ vyberie preddavok na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov v mesiaci jeho poskytnutia.