Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové priznanie > Podanie daňového priznania pri zrušení daňovníka bez likvidácie

Podanie daňového priznania pri zrušení daňovníka bez likvidácie


Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, je  tento daňovník alebo jeho právny nástupca povinný podať daňové priznanie v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to za zdaňovacie obdobie ukončené dňom, ktorý predchádza rozhodnému dňu. Ak právny nástupca ešte nevznikol, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie začínajúce rozhodným dňom a končiace 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom nastal rozhodný deň, podáva daňovník zrušený bez likvidácie, a to v lehote do troch kalendárnych mesiacov (§  49 ods.6 zákona o dani z príjmov).
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Lehota na podanie daňového priznania za  zdaňovacie obdobie ukončené zlúčením
Spoločnosť sa zrušila bez likvidácie, zlúčením s inou spoločnosťou. Vzniká  zanikajúcej spoločnosti zdaňovacie obdobie? Ak áno, v akej lehote je zanikajúca spoločnosť povinná podať daňové priznanie?
Odpoveď
Ak sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie, jej zdaňovacie obdobie končí  dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu v súlade s § 4 ods.3 zákona o účtovníctve.. Rozhodný deň na účely účtovníctva je deň určený napr. podľa § 69 ods.3 a 4 Obchodného zákonníka. Podľa § 49 ods.6 zákona o dani z príjmov zanikajúca spoločnosť alebo jej právny nástupca je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Otázka č. 2 – Rozhodný deň       
Na základe rozhodnutia spoločníkov sa  spoločnosť  A  zlúči so  spoločnosťou B. Spoločnosť A zanikne zrušením bez likvidácie ku dňu zápisu zlúčenia do OR. V návrhu zmluvy o zlúčení  je potrebné určiť rozhodný deň,  od ktorého úkony spoločnosti budú považované za úkony vykonané na účet novej  nástupníckej spoločnosti.  Na kedy je možné stanoviť rozhodný deň? Aké povinnosti  zanikajúcej spoločnosti a nástupnickej spoločnosti  súvisia s takto stanoveným rozhodným dňom?
Odpoveď
Právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, vedie účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu (§ 4 ods. 3 zákona o účtovníctve), t. j. ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu zanikajúca účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku  (§ 16 ods. 4 písm. c) zákona o účtovníctve).

Rozhodným dňom na účely účtovníctva je deň  určený  v zmluve o zlúčení alebo splynutí alebo  deň určený v projekte rozdelenia ako deň,  od ktorého sa úkony zanikajúcej obchodnej spoločnosti alebo družstva považujú z hľadiska účtovníctva  za úkony vykonané  na účet  nástupníckej obchodnej spoločnosti alebo  inej  právnickej osoby podľa § 69 ods. 6 písmeno d) Obchodného zákonníka.   Zákon o účtovníctve v § 4 ods. 3 uvádza, že tento deň sa nesmie určiť po dni  nadobudnutia účinkov splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia podľa  § 69a Obchodného zákonníka. V zmysle § 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka tento deň môže byť určený aj spätne,  najskôr  k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom. Od rozhodného dňa skutočnosti, ktoré sú  predmetom účtovníctva zanikajúcej právnickej osoby , sú súčasťou účtovníctva nástupníckej účtovnej jednotky.

Podľa § 49 ods. 6 zákona o dani z príjmov, ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, je tento daňovník alebo jeho právny nástupca povinný podať daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods.  2 zákona o dani z príjmov (do troch kalendárnych mesiacov)  za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu predchádzajúcemu  rozhodnému dňu. Majetok a záväzky vzniknuté počnúc rozhodným dňom do dňa zániku daňovníka sú súčasťou majetku a záväzkov jeho právneho nástupcu. Ak právny nástupca ešte nevznikol, daňové priznanie podáva daňovník zrušený bez likvidácie za zdaňovacie obdobie začínajúce rozhodným dňom a končiace 31.12. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom nastal rozhodný deň, a to do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Otázka č.3 – Zdaňovacie obdobie pri zrušení daňovníka bez likvidácie a bez právneho nástupcu
Spoločnosť, ktorej bolo vydané rozhodnutie o zrušení daňovníka a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti alebo družstva a nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok daňovníka, bola vymazaná z obchodného registra dňa 18.11.2023. Aké je posledné zdaňovacie obdobie tohto daňovníka, za ktoré je spoločnosť povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby?
Odpoveď

Posledné zdaňovacie obdobie tohto daňovníka končí v súlade s § 41 ods. 13 zákona o dani z príjmov dňom výmazu daňovníka z obchodného registra. Podľa § 49 ods. 13 zákona o dani z príjmov za toto zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie v lehote podľa § 49 odseku 2 posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra, oprávnený konať za daňovníka v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daň aj zaplatiť.