Úvod > DPH > MOSS > Ako funguje MOSS – Registrácia, jej zmena a zrušenie

Ako funguje MOSS – Registrácia, jej zmena a zrušenie

Aby sa osobitná úprava MOSS správne uplatňovala musia byť zachované základné princípy , predpoklady a podmienky už pri samotnej registrácii k tejto úprave, a to:
1. Princíp dobrovoľnosti výberu znamená, že osobitná úprava MOSS je pre zdaniteľné osoby voliteľnou úpravou, t.j.  nie je povinná registrovať sa pre používanie MOSS, avšak potom musí uplatňovať bežný daňový režim,
2. Princíp registrácie v členskom štáte identifikácie znamená povinnosť zdaniteľnej osoby, ktorá sa rozhodne uplatňovať MOSS,  prednostne sa zaregistrovať v členskom štáte identifikácie, t.j. v členskom štáte, v ktorom má zriadené svoje sídlo, a ktorý už mu pridelil identifikačné číslo pre daň,
3. Princíp zdaniteľnej osoby  znamená, že len zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 4, 4b, 7 alebo § 7a zákona o DPH sa môže rozhodnúť pre úpravy MOSS v SR, samozrejme za predpokladu, že poskytuje aspoň jednu zo služieb, ktoré spadajú do pôsobnosti osobitnej úpravy MOSS a odberateľom služby je osoba iná ako zdaniteľná a usadená v EÚ, a že je autorizovaným užívateľom eSlužieb,
4. Princíp účinnosti používania znamená, že ak osoba oznámi členskému štátu identifikácie, že má v úmysle využívať MOSS, potom sa táto úprava uplatňuje:
a) od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka po oznámení úmyslu alebo
b) odo dňa prvého poskytnutia služieb, avšak, ak  zdaniteľná osoba oznámi členskému štátu identifikácie začatie jej činností, na ktoré sa má úprava vzťahovať, najneskôr do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k tomuto prvému poskytnutiu služieb,
5. Princíp možnosti zmeny registrácie a jej zrušenia umožňuje zdaniteľnej osobe v prípade, že presunie svoje miesto podnikania (sídlo alebo prevádzkareň) z jedného členského štátu do iného, alebo ak prestane mať sídlo v členskom štáte identifikácie, ale chce pokračovať v používaní úpravy z členského štátu, v ktorom má inú prevádzkareň, zmeniť členský štát identifikácie (registrácie), avšak je povinná informovať oba členské štáty (starý členský štát identifikácie a nový členský štát identifikácie) o zmene najneskôr do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci kedy došlo ku zmene.
V prípade zrušenia registrácie k osobitnej úprave MOSS bude zdaniteľná osoba povinná informovať členský štát identifikácie najmenej 15 dní pred koncom kalendárneho štvrťroka predchádzajúceho štvrťroku, v ktorom plánuje ukončiť používanie osobitnej úpravy.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Dobrovoľná registrácia k MOSS-u pri digitálnych službách
Som platiteľ dane a poskytujem svojim zákazníkom antivírusový software. Zákazníkov mám po celej Európe, hlavne z členských krajín EÚ a pravidelne prostredníctvom internetu si sťahujú antivirák do svojich PC. Musím sa registrovať k MOSS-u?
Odpoveď
V prípade, že platiteľ sa rozhodne nezaregistrovať k MOSS-u (nechce využívať osobitnú úpravu MOSS) a pri určení miesta dodania služby postupuje podľa § 16 ods. 14 písm. a) zákona o DPH, potom je povinný registrovať sa ešte pred prvým dodaním svojich služieb v každom členskom štáte EÚ, v ktorom má svojich konečných zákazníkov, t.j. bude musieť osobne vycestovať do všetkých členských štátov, a následne si bude musieť plniť všetky daňové povinnosti (podávať daňové priznania a platiť príslušnú výšku DPH) vyplývajúce z príslušných zákonov ostatných členských štátov.
 
Otázka č. 2 – Výber krajiny k registrácii k MOSS-u pri digitálnych službách
Sme sro-čka, platiteľ (registrácia § 4 zákona o DPH) so sídlom v Košiciach a dodávame občanom online počítačové hry. Okrem toho dodávame aj tlačené knihy. Máme aj zákazníkov z Anglicka, Česka, Rakúska, Maďarska, Nemecka, Talianska, Poľska a zo Slovenska. Máme aj dve prevádzkarne, jednu v ČR a druhú v Anglicku, ale z nich poskytujeme právne služby. Spoločnosť sa v októbri 2019 rozhodla, že využijeme osobitnú úpravu MOSS. Máme sa registrovať v krajine, v ktorej vykazujeme najväčší objem zákaziek, t.j. kde máme najvyšší obrat?
Odpoveď
Pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS členským štátom identifikácie môže byť len Slovenská republika, keďže spoločnosť má v tuzemsku svoje sídlo a má už pridelené identifikačné číslo (IČ pre DPH) v tuzemsku, a z týchto dôvodov sa musí spoločnosť prednostne registrovať v SR.
 
Otázka č. 3 -  Základná podmienka registrácie k MOSS-u
Som podnikateľ, neplatiteľ, nie som registrovaný ani podľa § 7, ani podľa § 7a zákona o DPH,z a živím sa tvorbou a správou webových stránok - webhostingom. Mám zákazníkov aj z členských štátov EÚ. Môžem sa  registrovať k MOSS-u a využívať ho?
Odpoveď
Keďže podnikateľ, neplatiteľ spĺňa podmienky poskytovania elektronicky dodávaných služieb podľa § 16 ods.19 zákona o DPH, môže využiť osobitnú úpravu MOSS, avšak za predpokladu, že zaregistruje podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH (stále bude mať štatút neplatiteľa DPH) a zároveň je aj autorizovaným užívateľom eSlužieb, t.j. že komunikuje s FS SR výlučne elektronicky.
 
Otázka č. 4 – Účinnosť registrácie k MOSS-u
Naša spoločnosť sa rozhodla dňa 23.12.2018, že bude využívať osobitnú úpravy MOSS. Postačí, ak svoj zámer uplatňovať MOSS oznámi spoločnosť elektronickými prostriedkami dňa 28.12.2018 správcovi dane v SR, keď podanie – žiadosť o registráciu k MOSS-u prebieha výlučne elektronicky cez osobnú internetovú zónu subjektu na webe Finančnej správy, a chcela by MOSS využívať od 01.01.2019?
Odpoveď
V prípade, že správca dane (daňový úrad) do 31.12. 2018 oznámi, že povoľuje používanie osobitnej úpravy MOSS, spoločnosť bude môcť používať MOSS od prvého dňa nasledujúceho štvrťroka, ktorý nasleduje po štvrťroku, v ktorom oznámil – podal žiadosť o registráciu, na všetky dodávky digitálnych služieb, t.j. od 01.01.2019. Keďže správca dane musí v momente posudzovania overiť, či posudzovaná zdaniteľná osoba spĺňa podmienky pre uplatňovanie osobitnej úpravy, doporučuje sa neoznamovať, resp. podať žiadosť o registráciu na poslednú chvíľu, ale v dostatočnom časovom predstihu.
 
Otázka č. 5 – Oneskorená registrácia k MOSS-u po poskytnutí služby
Som podnikateľ, neplatiteľ, ale  som registrovaný podľa § 7a zákona o DPH. Podnikám v oblasti webhostingu - tvorby a správy webových stránok.  Mám zákazníkov z okolitých štátov EÚ. Môžem sa  registrovať k MOSS-u aj dodatočne, keď som už poskytol elektronickú službu zákazníkovi (občanovi) v Českej republike? 
Odpoveď
V prípade, že zdaniteľná osoba nie je registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS, ale už poskytla službu, na ktorú sa vzťahuje uvedená úprava, môže oznámiť – zaregistrovať sa k úprave MOSS aj dodatočne, avšak za predpokladu, že oznámenie (žiadosť o registráciu) podá správcovi dane najneskôr do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k tomuto prvému poskytnutiu služieb, napr. ak službu poskytol v marci, do 10. apríla musí stihnúť podať žiadosť o registráciu, pričom v žiadosti vyplní aj políčko „Dodali ste už služby pod osobitnou úpravou ?“  - Áno a zadá dátum poskytnutia prvej služby. Od tohto dňa - prvého poskytnutia služieb sa bude na zdaňovanie elektronických služieb vzťahovať osobitná úprava MOSS.

 
Otázka č. 6 – Zmena členského štátu registrácie k MOSS-u
Sme sro-čka, platiteľ (registrácia § 4 zákona o DPH) so sídlom v Košiciach a dodávame občanom online počítačové hry. Spoločnosť sa rozhodla, že zmení svoje sídlo a presunie ho  do Českej republiky. Ostáva registrácia k MOSS-u na Slovensku v platnosti a môžeme i naďalej používať osobitnú úpravu MOSS-u alebo sa musí zaregistrovať aj v Českej republike?
Odpoveď
Na to, aby mohla zdaniteľná osoba pokračovať v používaní osobitnej úpravy MOSS bude povinná najskôr zrušiť registráciu na Slovensku a následne sa zaregistrovať v Českej republike, avšak v každom prípade o týchto zmenách je povinná informovať oba dotknuté členské štáty najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo ku zmene sídla, napr. v prípade, že sídlo bolo zmenené dňa 21.03. potom do 10. apríla musí spoločnosť stihnúť podať oznámenie – žiadosť o zrušenie registrácie v SR a podať oznámenie – žiadosť o registráciu v ČR.

 
Otázka č. 7 – Zrušenie registrácie k MOSS-u 
Som platiteľ dane a poskytujem svojim zákazníkom antivírusový software. Zákazníkov mám po celej Európe, hlavne z členských krajín EÚ a pravidelne prostredníctvom internetu si sťahujú antivirák do svojich PC a z tohto dôvodu využívam osobitnú úpravu MOSS, ktorú plánujem zrušiť. Je možné zrušiť registráciu k MOSS-u aj keď naďalej poskytujem elektronické služby občanom z iných členských štátoch?
Odpoveď
Registráciu k používaniu osobitnej úpravy MOSS môže zdaniteľná osoba zrušiť oznámením o ukončení jej používania – žiadosť o zrušenie registrácie pre MOSS bez ohľadu na skutočnosť, či ešte poskytuje tieto elektronické služby nezdaniteľným osobám z iných členských štátov alebo nie, avšak je povinný túto skutočnosť oznámiť (podať žiadosť o zrušenie registrácie) členskému štátu identifikácie najneskôr do 15 dní pred koncom kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom chce ukončiť využívanie tejto úpravy.