Úvod > DPH > MOSS > Ako funguje MOSS – Kto, kde a ako podáva daňové priznanie a úhrada dane

Ako funguje MOSS – Kto, kde a ako podáva daňové priznanie a úhrada dane

Keďže daňové priznanie  pre osobitnú úpravu MOSS obsahuje iba údaje o poskytnutých vybraných službách zákazníkom v každom členskom štáte spotreby, nastane situácia, že  tuzemský platiteľ bude podávať aj bežné daňové priznanie k DPH, ktoré bude obsahovať všetky ostatné dodania tovarov alebo služieb v tuzemsku vrátane vybraných služieb dodaných tuzemským zákazníkom.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Obsah a lehota na podanie daňového priznania k MOSS-u
Sme obchodná spoločnosť, platiteľom DPH (registrácia § 4 zákona o DPH), so sídlom v Košiciach a dodávame občanom on-line počítačové hry. Okrem toho dodávame aj tlačené knihy. Medzi našich zákazníkov patria aj občania z Anglicka, Česka, Nemecka, Talianska, Poľska a zo Slovenska. Okrem toho, naša spoločnosť má prevádzkareň v Českej republike, z ktorej poskytuje právne služby. Spoločnosť sa zaregistrovala v októbri 2019 k používaniu osobitnej úpravy MOSS-u. Zaujíma nás, bude spoločnosť podávať len jedno daňové priznanie, v ktorom budú zahrnuté všetky naše dodania tovarov a služieb v tuzemsku a aj do iných členských štátov ? Ako zaplatíme daň, keď každý členský štát má inú sadzbu dane?
Odpoveď
Keďže osobitná úprava MOSS sa používa len v súvislosti s vybranými službami, medzi ktoré patria telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, spoločnosť bude podávať zvlášť jedno daňové priznanie, tzv. “špeciálne daňové priznanie k MOSS“, ktoré bude obsahovať výlučne údaje z dodaní elektronických služieb (on-line počítačové hry) osobám, ale len z Anglicka, Nemecka, Talianska a Poľska, keďže elektronické služby, ktoré dodáva na území členského štátu, v ktorom má  prevádzkareň, zahrnie do daňového priznania spolu s právnymi službami, ktoré dodáva z tejto prevádzkarni, a ktoré podá v Českej republike. Špeciálne daňové priznanie k MOSS je spoločnosť povinná podať v SR, a to  elektronicky cez OIZ v aplikácii určenej pre MOSS najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom štvrťroku za ktorý sa toto špeciálne daňové priznanie podáva, a zároveň je povinná v tej istej lehote aj príslušnú sumu dane zaplatiť na účet správcu dane v SR (daňové priznanie a aj číslo účtu je odlišné od bežného – klasického daňového priznania).
Daňové priznanie v Českej republike podáva spôsobom a v lehotách podľa právnych noriem platných na tomto území.
Okrem špeciálneho daňového priznania k MOSS a daňového priznania, ktoré podáva v ČR, je spoločnosť povinná podať aj bežné daňové priznanie (§ 78 ods. 1 zákona o DPH),  ktoré obsahuje dodania elektronických služieb zákazníkom z tuzemsku, ostatné dodania tovarov  a služieb v tuzemsku, ale aj dodania tovarov a služieb oslobodené od dane, keďže na nie je možné využiť osobitnú úpravu z dôvodu, že sa nejedná o elektronické služby.
 
Otázka č.2 – Podávanie daňového priznania k MOSS-u bez obsahu
Som neplatiteľ DPH (registrácia len podľa § 7a zákona o DPH) a mám povolené používanie úpravy MOSS. V mesiaci február som jednorazovo modifikoval software pre potreby nadácie so sídlom v ČR. Iné dodania pre nezdaniteľné osoby nemám. Podám daňové priznanie k MOSS-u za zdaňovacie obdobie mesiac február a v ďalších mesiacoch  už nebudem mať dodania nezdaniteľným osobám, za tieto obdobia priznania už nebudem podávať?
Odpoveď
Daňové priznanie k MOSS  sa podáva za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či sa skutočne poskytovali elektronické služby, čo vlastne znamená, že aj v prípade ich neposkytnutia v EÚ v danom štvrťroku sa predkladá tzv. "nulové" daňové priznanie až kým sa požiada o zrušenie registrácie k MOSS-u. Aj nulové priznanie sa predkladá vždy v lehote 20 dní od konca obdobia, na ktoré sa daňové priznanie vzťahuje, čo znamená, že ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, lehota sa neposúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.
 
Otázka č.3 – Spôsob úhrady daňovej povinnosti za plnenia MOSS-u
Dodávame antivírusové programy aj podnikateľom, ale aj občanom v rámci celej EÚ, pričom uplatňujeme osobitnú úpravu MOSS.  Ako zaplatíme daň za služby dodané občanom z iných štátov EÚ po 01.01.2019?
Odpoveď
Daňová povinnosť (celková daň) vyplývajúca z podaného daňového priznania pre MOSS sa uhrádza vždy v lehote do 20 dní od konca obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje, avšak za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane, a ak lehota splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, lehota sa neposúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. Platba dane musí byť označená jedinečným referenčným číslom a verziou príslušného daňového priznania, ktoré budú oznámené pri podaní daňového priznania, a ktoré sa uvedú do informácie pre príjemcu v takom tvare, ako bolo vygenrované a oznámené v správe, napr.: SK/SK1071022392/Q1.2019 verzia: 2019-04-10T08:31:24,4732660. Variabilný symbol sa uvádza podľa vyhlášky MF o označovaní platieb 378/2011 Z.z. v z.n.p..