Športový odborník

Otázka

Daňovníčka, ktorá je zapísaná v informačnom systéme športu ako športový odborník – inštruktor – iný šport ZUMBA, a ktorá má vydané oprávnenie na podnikanie, robí inštruktorku ZUMBY pre deti za poplatok, ktorý  je jej poukazovaný na bankový účet.

Pýtate sa, či rodičia detí sú platiteľmi dane, ktorí majú vykonať zrážku dane alebo ak uzatvoria písomnú dohodu o nevykonaní zrážky, sú títo rodičia povinní podať na daňový úrad oznámenie o uzatvorení dohody.

 

Odpoveď zo dňa 29.1.2024

Z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR z činnosti športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „športový odborník“), ak ide o príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov [t. j. nejde o príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) a m) zákona o dani z príjmov], sa v súlade s § 43 ods. 3 písm. u) cit. zákona daň vyberá zrážkou. Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o uvedené príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane (§ 43 ods. 6 cit. zákona).

Daň zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov sa nevyberie vtedy, ak športový odborník uplatní postup podľa § 43 ods. 14 cit. zákona, t. j. ak sa vopred písomne dohodne s platiteľom dane na tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov daň zrážkou nevyberie. Takúto dohodu je platiteľ dane povinný oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzavretá. Oznámenie o uzavretí dohody o nevyberaní dane zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. u) cit. zákona podá platiteľ dane na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a ktoré uverejní na svojom webovom sídle.

Uvedený spôsob zdanenia, ktorý sa podľa prechodného ustanovenia § 52zzu zákona o dani z príjmov prvýkrát použije pri zdanení výnosov (príjmov) daňovníka plynúcich od 1. januára 2024, sa týka príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR športovému odborníkovi z činnosti:

  •  trénera a inštruktora športu [§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o športe“],
  • fyzickej osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej napríklad podľa § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 až 13a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. [§ 6 ods. 1 písm. b) zákona o športe],
  • fyzickej osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu [§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe],
  •  fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť [§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o športe].

Vychádzajúc z cit. ustanovení, platiteľ dane (t. j. vo Vami uvedenom prípade fyzická osoba, ktorá uhrádza daňovníčke poplatok za vykonávanie činnosti inštruktorky ZUMBY) je v súlade s § 43 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov povinný z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. u) cit. zákona pri výplate alebo poukázaní úhrady v prospech daňovníčky (inštruktorky ZUMBY) vybrať daň zrážkou a zrazenú daň je povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak). Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive určenom Finančným riaditeľstvom SR.

Uvedené neplatí vtedy, ak sa daňovníčka – inštruktorka ZUMBY v súlade s § 43 ods. 14 cit. zákona s platiteľom dane vopred písomne dohodne na tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. u) cit. zákona daň zrážkou nevyberie. Takúto dohodu je platiteľ dane povinný oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzavretá. Oznámenie o uzavretí dohody o nevyberaní dane zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. u) cit. zákona podá platiteľ dane na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a uverejní ho na svojom webovom sídle. V takomto prípade je daňovníčka – inštruktorka ZUMBY povinná svoju daňovú povinnosť z týchto príjmov vyrovnať si osobne, prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podaného vo väzbe na ust. § 32 cit. zákona.

Predmetný postup sa neuplatní pri zdanení príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov plynúcich uvedeným fyzickým osobám na základe zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 50 a 51 zákona o športe. Daňovú povinnosť z týchto príjmov, ktoré zrážkovej dani nepodliehajú, je športový odborník aj naďalej povinní vyrovnať si osobne, prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podaného vo väzbe na ust. § 32 cit. zákona.