Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem dosiahnutý z Literárneho fondu ako prémia za vedeckú a odbornú literatúru

Príjem dosiahnutý z Literárneho fondu ako prémia za vedeckú a odbornú literatúru

Otázka
Ako sa zaradí príjem fyzickej osoby - Prémia za rok 2018, ktorá bola udelená a vyplatená Sekciou pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF, pričom išlo o finančnú odmenu vyplatenú autorskému tímu (v roku 2019), ktorý pozostáva z 10 členov. Cenu vo výške 1 200 € prijala hlavná vedúca autorského tímu, ktorá následne vyplatila každému z tímu 120 €. Vašou otázkou je, či predmetný príjem je možné považovať za príjem podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), ktorý je oslobodený od dane z príjmov do 500 € ročne. Uvádzate, že nejde o cenu, ktorú je vzhľadom na jej charakter možné považovať
za cenu z verejnej súťaže ani za cenu zo súťaží, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže alebo ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže. Ak je predmetný príjem možné považovať za príjem podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, potom sa pýtate, či je možné oslobodenie do výšky 500 € uplatniť u každého člena tímu.
Podľa Vášho názoru predmetný príjem je možné považovať za príjem podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, ktorý je možné oslobodiť u každého člena autorskému tímu, nakoľko cena bola udelená autorskému tímu, ktorý má 10 členov.

Odpoveď zo dňa 11.3.2020
Podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7 ZDP, sú príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 ZDP, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 ZDP o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

V zmysle Štatútu Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 (ďalej len „Štatút za rok 2019“), ktorý je verejne dostupný na webovom sídle LF, Ceny za vedeckú a odbornú literatúru (ďalej len „cena“) zriaďuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF v súlade so svojim poslaním vytvárať vhodné podmienky pre vznik vedeckých a odborných literárnych diel a oceňovať významné výsledky tvorivej činnosti v tejto oblasti. Cena je prejavom verejného uznania za vytvorenie vedeckého alebo odborného knižného diela. Cena, ktorá sa udeľuje občanovi SR za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého, odborného diela, pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 2 500 € v každej kategórii. Dielam, ktoré sa umiestnili na ďalších popredných miestach, môže byť udelená prémia v rozpätí od 500 € do 1 800 € a diplom.

Na posúdenie došlých návrhov na ceny v jednotlivých kategóriách sa zriaďujú poroty ako odborné poradné orgány výboru sekcie. Porota posudzuje návrhy na udelenie ceny na základe písomne vypracovaných odborných posudkov o príslušných dielach. Vypracovanie posudkov zveruje porota spravidla svojim členom, v prípade potreby si však môže zabezpečiť posudky a vyjadrenia aj ďalších odborníkov a expertov. Návrhy porôt na udelenie ceny sú pre výbor sekcie odporúčaním; výbor sekcie ich prerokúva a schvaľuje za účasti predsedov a tajomníka porôt.

Za predpokladu, že Prémia za rok 2018 (vyplatená v roku 2019) bola udelená za porovnateľných podmienok, ako sú tie, ktoré sa uvádzajú v Štatúte za rok 2019, potom vzhľadom na to, že predmetný príjem (prémia) neplynula fyzickej osobe (autorovi) z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu uzavretého s LF (ktorý je právnickou osobou), je možné tento príjem považovať za príjem z príležitostnej činnosti fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, ktorý sa v súlade s ust. § 9 ods. 1 písm. g) ZDP oslobodzuje od dane z príjmov fyzickej osoby za podmienky, že úhrn tých príjmov spolu s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 ZDP nepresiahne sumu 500 € za zdaňovacie obdobie. Ak predmetnú Prémiu za rok 2018 udelil LF v roku 2019 autorskému tímu, potom uvedené platí vo vzťahu ku každému z autorov oceneného knižného diela.

Stanovisko je vypracované na základe poskytnutých informácií.