Určenie platiteľa dane z príjmov z podania umeleckého výkonu

Otázka
Príjem fyzickej osoby z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu sa zdaňuje daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 ZDP. Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Platiteľom dane je podľa § 2 písm. v) ZDP fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň zrazenú daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ňu zodpovedá.
V praxi nastávajú situácie, že umelec je v právnych vzťahoch zastupovaný rôznymi agentúrami ako sprostredkujúcimi osobami, pričom príjem plynie umelcovi od objednávateľa umeleckého vystúpenia cez sprostredkujúcu agentúru. V tomto prípade nie je zrejmé, či platiteľom dane z príjmov z podania umeleckého výkonu fyzickej osoby je už objednávateľ umeleckého vystúpenia, alebo až agentúra, ktorá vypláca príjem priamo umelcovi.
Ak vychádzame zo skutočnosti, že právny vzťah vzniká medzi objednávateľom umeleckého vystúpenia a samotným umelcom zastúpeným agentúrou, ktorá iba zabezpečuje účasť umelca na vystúpení, potom platiteľom dane by mal byť objednávateľ umeleckého vystúpenia, bez ohľadu na zmluvne dohodnutý tok finančných prostriedkov. Teda daň z príjmu umelca zrazí už objednávateľ vystúpenia, ktorý vypláca príjem umelcovi prostredníctvom umeleckej agentúry, a to bez ohľadu na to, či agentúrou je fyzická osoba alebo právnická osoba.

Odpoveď zo dňa 11.8.2017
Podľa ust. § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. V prípade, ak umelec vykonáva umelecký výkon pre objednávateľa umeleckého výkonu, platiteľom dane je objednávateľ umeleckého výkonu. Uvedené platí aj v prípade, ak je umelec zastúpený agentúrou, ktorá iba zabezpečuje účasť umelca na vystúpení, a to bez ohľadu na to, či je príjem vyplácaný umelcovi priamo objednávateľom umeleckého výkonu alebo prostredníctvom agentúry.