Príjem z postúpenia pohľadávky vzniknutej z predaja ochrannej známky

Otázka
Fyzická osoba predala spoločnosti B ochrannú známku v hodnote 100 000 EUR. Svoju pohľadávku voči spoločnosti B z predaja ochrannej známky, postúpila spoločnosti A, a to vo výške 100 % jej nominálnej hodnoty. Z tejto transakcie zanikla FO pohľadávka voči spoločnosti B, a vznikla jej pohľadávka voči spoločnosti A. Fyzická osoba je spoločníkom spoločnosti A a v roku 2017 rozhodla o navýšení kapitálových vkladov, ktoré ešte nesplatila, a spoločnosť A ich má zatiaľ účtované ako pohľadávku voči spoločníkovi. Keďže z postúpenia pohľadávky za predaj ochrannej známky vznikol spoločnosti A voči fyzickej osobe záväzok, fyzická osoba, ktorá je zároveň aj spoločníkom spoločnosti A, chce urobiť zápočet záväzku spoločnosti A z postúpenia s pohľadávkou voči spoločníkovi z navýšenia kapitálových vkladov.
Daňový subjekt sa pýta, či fyzickej osobe vzniká daňová povinnosť aj v prípade, keď jej neprišli ,,fyzicky" na účet peniaze z predaja ochrannej známky, ale jej pohľadávka z postúpenia voči spoločnosti A bola započítaná so záväzkom, ktorý má voči spoločnosti A z titulu navýšenia kapitálových vkladov, t. j., či suma 100 000 EUR podlieha dani z príjmov.

Odpoveď zo dňa 31.7.2018
Podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5 ZDP, sú príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.
Predmetom duševného vlastníctva (okrem autorského práva) sú aj priemyselné práva. V priemyselnoprávnej ochrane sa rozlišujú priemyselné práva k výsledkom tvorivej duševnej činnosti a priemyselné práva k označeniam. Medzi priemyselné práva k označeniam sa radí právo ochranných známok, právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov a právo obchodných mien.
Vzhľadom na skutočnosť, že ochranná známka je predmetom duševného vlastníctva, príjmy z postúpenia práv k ochrannej známke sa považujú za príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti poľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, a to za predpokladu, že nejde o zdedenú ochrannú známku.
V súlade s § 6 ods. 6 na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) z predmetných príjmov sa použijú ustanovenia § 17 až 29 ZDP. Postup úpravy základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ZDP pri postúpení pohľadávky, ak ide o daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, je ustanovený v § 17 ods. 12 písm. a) ZDP. V súlade s predmetným ustanovení základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, sa zvýši o menovitú hodnotu pohľadávky pri jej postúpení, a to aj ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník postúpil za cenu nižšiu, ako je jej menovitá hodnota. V zmysle predmetného ustanovenia je daňovník povinný upraviť základ dane vykázaný za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k postúpeniu pohľadávky.