Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Určenie platiteľa dane pri výplate príjmu za umelecké vystúpenie občianskemu združeniu

Určenie platiteľa dane pri výplate príjmu za umelecké vystúpenie občianskemu združeniu

Otázka
Výkonní umelci vystupujú ako súbor v mene občianskeho združenia. Vzniká objednávateľovi takéhoto vystúpenia povinnosť zraziť daň podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov pri výplate odmeny občianskemu združeniu za umelecké vystúpenie?

Odpoveď zo dňa 3.5.2018
Príjmami z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP sú príjmy dosiahnuté napr. podľa § 94 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). Umeleckým výkonom podľa Autorského zákona je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom, pričom výkonným umelcom je fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva umelecké dielo alebo dielo tradičnej ľudovej kultúry, najmä spevák, hudobník, dirigent, herec, tanečník alebo artista.
Príjmami z podania umeleckého výkonu sú aj príjmy dosiahnuté na základe iných zmlúv, v ktorých je dohodnuté podanie umeleckého výkonu, ak tieto majú znaky duševného vlastníctva podľa Autorského zákona a nejde o príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.
Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou aj vtedy, ak ide o príjmy podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP, t. j. aj príjmy fyzickej osoby z podania umeleckého výkonu (napr. podľa Autorského zákona) podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 ZDP (daňovník sa môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú zrážkou).
Pri zaujatí stanoviska k zdaneniu príjmu fyzickej osoby z podania umeleckého výkonu je potrebné vychádzať z konkrétne uzatvoreného zmluvného vzťahu medzi objednávateľom vystúpenia a občianskym združením (folklórnym súborom) a vzťahu medzi občianskym združením (folklórnym súborom) a vystupujúcimi umelcami. Potrebné je posúdiť skutočnosť, či občianske združenie bolo alebo nebolo pri uzatvorení zmluvy s objednávateľom umeleckého výkonu v postavení sprostredkovateľa (agentúry), ktorá iba zabezpečila účasť umelcov na vystúpení.

Ak by občianske združenie konalo vo vzťahu k objednávateľovi umeleckého výkonu a vo vzťahu k členom občianskeho združenia (folklórneho súboru) v postavení sprostredkovateľa umeleckého vystúpenia, potom platiteľom dane podľa § 43 ods. 10 ZDP, ktorý je povinný zraziť daň vyberanú zrážkou pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka, by bol objednávateľ umeleckého výkonu, ak by umelci s ním neuzatvorili dohodu podľa § 43 ods. 14 ZDP. Uvedené platí bez ohľadu na skutočnosť, či by bol príjem vyplatený umelcovi priamo objednávateľom umeleckého výkonu alebo prostredníctvom tohto občianskeho združenia.

Ak by občianske združenie nekonalo vo vzťahu k objednávateľovi umeleckého výkonu a vo vzťahu k členom občianskeho združenia (folklórneho súboru) v postavení sprostredkovateľa umeleckého vystúpenia, potom objednávateľ vystúpenia by v danom prípade nebol platiteľom dane podľa § 43 ods. 10 ZDP.

Ak by občianske združenie následne za podanie umeleckého výkonu vyplatilo odmeny vystupujúcim umelcom, bolo by povinné jednotlivo posúdiť, či danému umelcovi bol vyplatený:
- príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, pri ktorom by bolo v postavení platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti a postupovalo by podľa § 35 ZDP, alebo
- príjem za podanie umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, pri ktorom by bolo v postavení platiteľa dane podľa § 43 ods. 10 ZDP, ak by neuzatvorilo s umelcom dohodu podľa § 43 ods. 14 ZDP