Príjem športového odborníka z materiálneho zabezpečenia dobrovoľníka

Otázka

Športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“), ktorý vykonáva činnosť športového odborníka ako dobrovoľník na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľníctve“), dosiahne príjem na stravovanie, dopravu, ubytovanie a úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, ktorý bol dohodnutý v zmluve o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve.

Je tento príjem oslobodený od dane z príjmov podľa § 9 ods. 2 písm. x) zákona o dani z príjmov?

 

Odpoveď zo dňa 19.10.2020

Podľa § 2 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „zmluva“) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“) alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „vysielajúca organizácia“) alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.

Podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve písomná zmluva obsahuje materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia. V dôvodovej správe k návrhu zákona o dobrovoľníctve sa k predmetnej úprave uvádza, že materiálne zabezpečenie dobrovoľníka (ubytovanie, stravovanie, cestovné náhrady,...) nie je odmenou ani protihodnotou, ale má slúžiť na uskutočnenie alebo uľahčenie vykonávania dobrovoľníckej činnosti, a teda nie je popretím zásady bezodplatnosti výkonu dobrovoľníckej činnosti.

Vychádzajúc z cit. ustanovenia zákona o dobrovoľníctve, podľa nášho názoru, ak ide napr. o dopravu na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, túto môže dobrovoľníkovi zabezpečovať vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti, alebo dobrovoľníkovi môžu byť ním vynaložené výdavky preplatené na základe predložených cestovných lístkov, obdobne, ak ide napr. o stravovanie, toto môže byť dobrovoľníkovi zabezpečované vysielajúcou organizáciou alebo prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, alebo dobrovoľníkovi môžu byť ním vynaložené výdavky na zakúpenú stravu podľa dohodnutých podmienok preplatené.

Podľa § 9 ods. 2 písm. x) ZDP plnenia poskytované dobrovoľníkovi v súlade s § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve sú oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby, a to aj vtedy [na rozdiel od príjmov, ktorých oslobodenie od dane z príjmov fyzickej osoby je upravené v § 9 ods. 1 písm. m) ZDP], ak ich príjemcom je športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) zákona o športe, ktorý vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník zapísaný v informačnom systéme športu (§ 80 ods. 7 zákona o športe) a ktorého príjmy zo športovej činnosti sa na účely ZDP považujú za príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) tohto zákona.