Pokuty

Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za správny delikt ak :
a) nepodá daňové priznanie v

1. ustanovenej lehote - pokuta od 30 eur až do 16 000 eur,

2. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku od 30 eur až do 16 000 eur

3. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku - pokuta od 60 eur až do 32 000 eur,

b) nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote - pokuta od 60 eur až do 20 000 eur,

c) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote - pokuta od 30 eur až do 3 000 eur

d) nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane - pokuta od 60 eur až do 3 000 eur,

e) uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť,

f) zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť,

g) uplatní si nárok vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý si mal právo uplatniť podľa osobitných predpisov,

h) zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok,

i) uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje

1. zvýšenie dane,

2. zníženie nadmerného odpočtu,

3. zníženie uplatneného vrátenia dane napr. spotrebné dane alebo

4. zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu, napr. zákon č. 595/2003 Z. z.

j) nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona, pričom nejde o správny delikt podľa písmen a) až i) napr. nepodanie súhrnného výkazu, prehľadu - pokuta od 60 eur až do 3 000 eur.

Za spáchanie správneho deliktu správca dane ukladá pokuty, pričom pokutu neuloží, ak nepresiahne 5 eur, a ak je správcom dane obec, ak nepresiahne 3 eurá.

 Novelou daňového poriadku účinnou od 1.1.2024 správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu a na index daňovej spoľahlivosti. Daňový úrad alebo colný úrad pokutu, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia, pri prvom porušení povinnosti neuloží, uplatní sa inštitút tzv. „druhej šance“. Použije sa na uloženie pokuty, ak skutočnosť rozhodujúca pre uloženie pokuty nastala po 31.12.2023.

FAQ v znení účinnom do 31.12.2023 bez prihliadnutia na inštitút „druhej šance“, ktorý je v platnosti od 1.1.2024:

Otázka č. 1 - uloženie pokuty za nesplnenie povinnosti pri výkone daňovej kontroly
Zamestnanci správcu dane na základe oznámenia o výkone daňovej kontroly aj s uvedením miesta výkonu kontroly sa dostavil na sídlo spoločnosti, kde mala byť vykonaná daňová kontrola. Daňový subjekt neumožnil vykonať daňovú kontrolu a ani predložil žiadne účtovné doklady potrebné ku kontrole.
Odpoveď
Kontrolovaný subjekt má voči správcovi dane (daňovému úradu) povinnosti vyplývajúce mu z daňového poriadku a iných hmotnoprávnych daňových zákonov. K povinnostiam v súvislosti s daňovou kontrolou môžeme zaradiť napríklad:
- umožniť poverenému zamestnancovi vykonať daňovú kontrolu,
- zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly,
- umožňovať vstup do sídla, miesta podnikania kontrolovaného daňového subjektu,
- predkladať kontrolórovi požadované účtovné doklady a iné záznamy.
Ak kontrolovaný daňový subjekt napríklad nezabezpečí vhodné miesto a podmienky, nevpustí kontrolórov do sídla a podobne, dopustí sa správneho deliktu a daňový úrad mu uloží pokutu od 60 EUR do 3 000 EUR. Daňový úrad pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu. Ak uloženie pokuty neviedlo k náprave a protiprávny stav naďalej trvá, daňový úrad môže uložiť pokutu v rovnakej výške aj opakovane.

Otázka č. 2  - uloženie pokuty za nepodanie DP
Daňový subjekt mal povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO z dôvodu príjmov za predaj nehnuteľnosti. Daňové priznanie podal až po uplynutí lehoty na podanie DP a to v máji 2023. Aká bude výška pokuty za nepodanie DP?
Odpoveď
Správca dane za nesplnenie lehoty na podanie daňového priznania uloží sankciu vo výške od 30 eur.

Otázka č. 3  - uloženie pokuty za nepodanie DP ani na základe výzvy správcu dane
Daňový subjekt mal povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO z dôvodu príjmov za prenájom bytu. Správca dane zistil, že daňovému subjektu vznikla povinnosť podať daňové priznanie a daň z prenájmu  aj zaplatiť , preto zaslal výzvu na podanie daňového priznania a určil lehotu na podanie. Daňový subjekt daňové priznanie v určenej lehote nepodal. Aká bude výška pokuty?
Odpoveď
Správca dane za nesplnenie lehoty na podanie daňového priznania uloží sankciu vo výške od 60 eur vzhľadom k tomu, že DP nebolo podané ani v lehote na základe zaslanej výzvy. .

Otázka č. 4   - uloženie pokuty za nepodanie DP  na základe výzvy správcu dane
Daňový subjekt mal povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Správca dane zistil, že daňovému subjektu vznikla povinnosť podať daňové priznanie na dani z príjmov FO a preto zaslal výzvu na podanie daňového priznania a určil lehotu na podanie. Daňový subjekt daňové priznanie v určenej lehote podal. Aká bude výška pokuty?
Odpoveď
Správca dane za nesplnenie lehoty na podanie daňového priznania uloží sankciu vo výške od 30 eur vzhľadom k tomu, že DP bolo podané  v lehote určenej správcom dane.

Otázka č.  5  - uloženie pokuty za nesplnenie registračnej povinnosti
Daňový subjekt mal povinnosť sa registrovať na daň z príjmu FO. Registračnú povinnosť si nesplnil a nepodal žiadosť  o registráciu. Uloží správca dane pokutu?
Odpoveď
Vzhľadom  k tomu, že si daňový subjekt nesplnil povinnosť a nepodal žiadosť o registrácii k dani z príjmov FO, správca dane uloží pokutu vo výške od 60 eur.

Otázka č. 6  - uloženie pokuty za nepodanie súhrnného výkazu
Daňový subjekt nepodal súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty. Uloží správca dane pokutu?
Odpoveď
Áno, správca dane za nepodanie súhrnného výkazu (ďalej „SV“)  v lehote stanovenej zákonom a ak ani na výzvu správcu dane nepodal SV  uloží sankciu od 60 eur do 3000 eur.


Otázka č. 7  - uloženie pokuty za nepodanie prehľadu k závislej činnosti
Daňový subjekt nepodal prehľad k závislej činnosti. Aká bude pokuta za nesplnenie tejto povinnosti?

Odpoveď
Správca dane za nepodanie prehľadu k závislej činnosti v lehote stanovenej zákonom a ak ani na výzvu správcu dane nepodal prehľad k závislej činnosti  uloží sankciu od 60 eur do 3000 eur.

FAQ po uplatnení inštitútu tzv. druhej šance v znení účinnom od 1.1.2024:

Otázka č. 1:

Bude sa uvedený inštitút "druhej šance", teda neuloženie sankcie pri prvom porušení povinnosti, od 01.01.2024 vzťahovať na delikty pokutované v zmysle § 155 ods. 1 písm. a) až e) daňového poriadku?

Podľa ustanovenia § 155 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v znení účinnom od 1.januára 2024 správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu a na index daňovej spoľahlivosti. Daňový úrad alebo colný úrad pokutu, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia, pri prvom porušení povinnosti neuloží.

 

Táto právna úprava neuloženia pokuty pri prvom porušení povinnosti sa použije len na tie správne delikty, za ktoré sa ukladajú pokuty podľa daňového poriadku a ktorých výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia.

Ide napríklad o správny delikt:

  • nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote (uloží sa pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur) alebo
  • nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote (uloží sa pokuta vo výške od 30 do 3 000 eur)

Otázka č. 2:

Každý daňovník môže len jeden krát za svoju existenciu porušiť niektorý z deliktov bez sankcie alebo môže porušiť každý vymenovaný delikt jeden krát bez sankcie?

Napríklad: Prvýkrát poruším svoju povinnosť pokutovanú v zmysle § 155 ods. 1 písm. a) daňového poriadku nebudem sankcionovaná. V zapätí nato poruším § 155 ods. 1 písm. b), tak za tento delikt už budem sankcionovaná ?

Porušenie povinnosti bude posudzované podľa skutkovej  podstaty konkrétneho správneho deliktu, tzn. každé ustanovenie § 154 ods.1 písm. a) až d) a j) daňového poriadku sa bude posudzovať samostatne (ustanovenie každého písmena a bodu).

Ak daňový subjekt po 31.12.2023 nesplní niektorú zo svojich povinností (napr. na výzvu správcu dane nepredloží  doklady), tak sa dopustí správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. j) daňového poriadku. Pretože sa jedná o prvé porušenie povinnosti po 31.12.2023 (po účinnosti novely daňového poriadku), pokuta sa za uvedený správny delikt neuloží. Ak by po 31.12.2023 predložil daňový subjekt napr. daňové priznanie po zákonom stanovenej lehote (správny delikt § 154 ods. 1 písm. a) daňového poriadku), ani za tento správny delikt správca dane pri prvom porušení povinnosti pokutu neuloží.

Otázka č. 3:

Ako sa bude postupovať v prípade, že daňovníkovi bola v minulosti uložená pokuta za porušenie povinnosti v zmysle § 155 ods. 1 písm. a)  daňového poriadku a po 01.01.2024 opäť poruší takúto povinnosť ?

Napríklad: V roku 2022 som porušila povinnosť, ktorá bola v roku 2022 sankcionovala v zmysle § 155 ods. 1 písm. b) daňového poriadku. V roku 2024 poruším povinnosť, ktorá by mala byť sankcionovaná v  zmysle § 155 ods. 1 písm. a) daňového poriadku. Bude pre mňa pri porušení v roku 2024 platiť inštitút "druhej šance", teda pokuta mi uložená nebude?

Uloženie pokuty pri prvom porušení povinnosti bude závisieť od toho, či skutočnosť rozhodujúca pre uloženie pokuty nastala do 31.12. 2023 vrátane alebo po tomto dátume a to v súlade s ustanovením § 165o ods. 1 daňového poriadku. Ak skutočnosť rozhodujúca pre uloženie pokuty nastala po 31.12.2023, tak  ide o prvé porušenie  povinnosti od účinnosti zákona a za toto porušenie povinnosti  sa pokuta neuloží. Ak sa následne daňový subjekt druhý a ďalší krát dopustí toho istého správneho deliktu, správca dane pokutu uloží.

Predmetné ustanovenie sa bude vzťahovať na všetky daňové subjekty. Tzn. od 1.1.2024 bude správca dane pri každom daňovom subjekte sledovať porušenie povinností, na ktoré sa vzťahuje druhá šanca bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o fyzickú osobu, alebo o právnickú osobu a tiež bez ohľadu na skutočnosť, či si do účinnosti novely daňového poriadku daňový subjekt plnil svoje povinnosti.

Otázka č. 4:

Bude mať daňovník možnosť porušenia povinnosti bez sankcie raz voči Daňovému úradu a raz voči Colnému úradu ?

Posúdenie porušenia povinností bude vyhodnocovať samostatne daňový úrad a samostatne colný úrad.