Úvod > Daňový poriadok > Správne delikty > Úrok z omeškania

Úrok z omeškania

Úrok z omeškania správca dane vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane:
  • daň alebo rozdiel dane,
  • preddavok na daň,
  • splátku dane,
  • vybraný preddavok na daň,
  • daň vybranú zrážkou,
  • zrazenú sumu na zabezpečenie dane.
Správca dane vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy.
Správca dane vyrubí úrok z omeškania za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti až do dňa platby vrátane alebo do dňa použitia daňového preplatku alebo vykonania kompenzácie. Pri podaní dodatočného daňového priznania správca dane vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy do dňa podania dodatočného daňového priznania. Úrok z omeškania z nezaplatenej dlžnej sumy môže správca dane vyrubiť aj priebežne. Úrok z omeškania sa počíta najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Výpočet úroku z omeškania je daný v ustanovení § 156 ods. 2 daňového poriadku tak, že musí byť zrejmá výška dlžnej sumy, základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ďalej len „ZUS ECB“) a počet dní omeškania s platbou. Na základe týchto údajov správca dane vyrubí úrok z omeškania nasledovným spôsobom: Dlžná suma x 4-násobok ZUS ECB/365 alebo 366 x počet dní omeškania.
 
Úrok z omeškania sa nevyrubí
  • ak bola daň zaplatená zo zábezpeky na daň,
  • ak v jednotlivom prípade nepresiahne 5 eur, ak je správcom dane daňový úrad alebo colný úrad,
  • ak jeho výška alebo súčet úrokov z omeškania za všetky splátky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie nepresiahne v úhrne 3 eurá, ak je správcom dane obec,
  • z úroku z omeškania a pokuty.
Ak daň alebo rozdiel dane vyrubený rozhodnutím správcu dane bol novým právoplatným rozhodnutím znížený, zníži sa z úradnej moci aj úrok z omeškania. Úrok z omeškania nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom daňový subjekt bol povinný zaplatiť daň, rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo sumu na zabezpečenie dane, alebo odviesť vybraný preddavok na daň, vybranú daň alebo zrazenú daň.
 
FAQ

Otázka č. 1 - výpočet z úroku z omeškania

Daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty  a uviedol vlastnú daňovú povinnosť 4 000 eur. Vlastná daňová povinnosť bola splatná 25.5.2023, avšak daňový subjekt zaplatil daň s omeškaním 31 dní. Ako správca dane vypočíta úrok z omeškania?

Odpoveď

Daňový subjekt sa omeškal s platbou 31 dní. Správca dane vyrubí úrok z omeškania za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane. Pri výpočte úroku sa použije 4násobok ZUS platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak 4 násobok ZUS ECB nedosiahne 15%, pri výpočte úroku sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Výpočet úroku z omeškania:

4 000 x 15 % /366 x 31 dní = 50,8196 eur po zaokrúhlení 50,80 eur

Správca dane vyrubí za oneskorenú úhradu daňovej povinnosti úrok z omeškania v sume 50,80 eur.

 

Otázka č. 2  - Aký je úrok z omeškania, ak daňový subjekt podal daňové priznanie v lehote ale v lehote na zaplatenie dane nebola daň zaplatená ?

Daňový subjekt  podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb včas, ale z dôvodu nedostatku financií nezaplatil daň vo výške 5 000 eur. Subjekt daň zaplatil až 10. apríla 2023 (10 dní po dni splatnosti dane).

Odpoveď

Výška úroku z omeškania závisí od výšky úrokovej sadzby a doby omeškania. Úroková sadzba sa určí ako 4-násobok základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň vzniku daňového nedoplatku (pri dani z príjmov za rok 2022 je to deň 1. 4. 2023), avšak minimálne vo výške ročnej sadzby 15 %.

Výpočet úroku z omeškania

Doba omeškania sa vypočíta ako je počet dní, počas ktorých daňový subjekt daň nezaplatil. Počíta sa od vzniku daňového nedoplatku až do dňa uhradenia  platby. Pri bezhotovostnej platbe sa za deň uhradenia platby rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu daňového subjektu. V prípade, ak by bola výška základnej úrokovej sadzby ECB k 1. 4. 2023 napríklad 0,25 % (úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie), výška úrokovej sadzby pre výpočet úroku z omeškania by bola 15 %, pretože štvornásobok úrokovej sadzby ECB je menší ako 15 %. Počet dní omeškania je 10.

-  nezaplatená daň  x  úroková sadzba x počet dní omeškania/366 =  úrok z omeškania

5 000 x 0,15 x 10/366  = 20,49 eur.