Úvod > Daňový poriadok > Správne delikty > Úhrnná pokuta

Úhrnná pokuta

Podľa ustanovenia § 155a daňového poriadku tomu, kto sa dopustil viac ako jedného správneho deliktu podľa tohto zákona, ak ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta podľa tohto zákona, ak ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia, správca dane, ktorý je oprávnený uložiť pokutu, ak je to účelné a možné, uloží úhrnnú pokutu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty; ak sú za také viaceré správne delikty horné hranice sadzieb pokút rovnaké, úhrnná pokuta sa uloží podľa tohto ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jeden z nich.
Úhrnná pokuta sa uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých správnych deliktov, ktorých sa dopustil. 

Uloženie pokuty vyššie uvedeným spôsobom sa primerane uplatní aj pri uložení pokút za správne delikty, ktoré sú porušením osobitného predpisu.

Úhrnná pokuta sa ukladá  za všetky delikty podľa jedného zákona, za ktoré je výška pokuty určená rozpätím, nie pevnou sumou ani výpočtom, t.j. - úhrnnú pokutu možno uložiť, ak sa daňový subjekt dopustil správnych deliktov podľa daňového poriadku (t.j. sú definované ako správne delikty v daňovom poriadku bez ohľadu na skutočnosť, že samotné porušenie povinnosti je porušením povinnosti stanovenej hmotnoprávnym predpisom, resp. viacerými hmotnoprávnymi predpismi alebo porušením povinnosti podľa daňového poriadku a hmotnoprávneho predpisu), ďalej  samostatnú úhrnnú pokutu možno uložiť za správne delikty podľa zákona o DPH, samostatnú úhrnnú pokutu za správne delikty podľa zákona o ERP atď.
-  Úhrnnú pokutu nie je  možné uložiť, ak sa daňový subjekt dopustil viacerých správnych deliktov, ale podľa rôznych právnych predpisov (napr., ak ide správny delikt podľa zákona o účtovníctve a správny delikt podľa daňového poriadku).
-  Úhrnná pokuta sa uloží, ak sa subjekt dopustil viacerých správnych deliktov podľa jedného zákona ako aj toho istého deliktu opakovane (napr. nepodanie prehľadu za viac období).

Úhrnná pokuta sa neuloží:
-  za správne delikty, ak za jeden správny delikt je oprávnený uložiť pokutu daňový úrad a za iný správny delikt colný úrad
-  ak sa daňový subjekt dopustil viacerých správnych deliktov, za ktoré sú oprávnené  uložiť pokutu rôzne miestne príslušné daňové úrady.

Úhrnnú pokutu ukladá vecne a miestne príslušný správca dane.

Úhrnnú pokutu možno uložiť len, ak je to možné a účelné.
- možnosť uloženia pokuty spočíva v posúdení, či správca dane mal faktickú a právnu možnosť uložiť pokutu na základe svojich zistení v súvislosti so správou konkrétnej dane,
- účelnosť - uloženie úhrnnej pokuty naplní sledovaný účel, napr. ak bolo v rámci jedného konania alebo kontroly zistených niekoľko správnych deliktov, za ktoré možno uložiť úhrnnú pokutu, alebo daňový subjekt sa opakovane dopustil toho istého správneho deliktu, napr. oneskorené podanie daňového priznania, prehľadu, pričom k uloženiu pokuty za prvé porušenie ešte nedošlo.

Úhrnnú pokutu ukladá  vecne a miestne príslušný správca dane, t.j. v rámci jedného správcu dane bude potrebné k určitému momentu zistiť počet správnych deliktov, za  ktoré je možné uložiť úhrnnú pokutu.
- V prípade, ak  k určitému momentu bude zistený jeden správny delikt, bude účelné a možné uložiť pokutu za tento jeden správny delikt.
- Ak bude zistených  viac správnych deliktov, za ktoré možno uložiť úhrnnú pokutu, správca dane uloží jednu úhrnnú pokutu. 

Pozn:
Prechodné ustanovenie  k úhrnnej pokute nie je v daňovom poriadku, preto ak po 1.1.2016 nastanú podmienky pre uloženie úhrnnej pokuty (tzn. daňový subjekt sa dopustil viacerých správnych deliktov, za ktoré sa ukladá pokuta, ktorej výšku možno určiť v rámci rozpätia a zároveň do 31.12.2015)  a ak je to účelné a možné, uloží správca dane po 1.1.2016  úhrnnú pokutu.

FAQ

Príklad č. 1 – uloženie úhrnnej pokuty za nesplnenie registračnej povinnosti a nepodane daňového priznania
Daňový subjekt si nesplnil registračnú povinnosť a nezaregistroval sa na daň  z príjmov PO a zároveň opakovanej nepodal v zákonnej lehote daňové priznanie. V akej výške správca dane uloží pokutu?
Odpoveď
Pokuta sa oneskorené podanie daňového priznania je od 30 do 16 000 eur a pokuta za nesplnenie  registračnej povinnosti je od 60 do 20 000 eur.
Správca dane uloží úhrnnú pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. c, pričom výška úhrnnej pokuty nemôže byť nižšia ako 60 eur.

Príklad č. 2 – uloženie úhrnnej pokuty za viac správnych deliktov
Daňový subjekt si nesplnil povinnosti a to tým, že :
- si nesplní registračnú povinnosť
- nepodá 3x za sebou v lehote daňové priznanie
- je v omeškaní so zaplatením dane z príjmov
- zapríčinil svojím konaním určenie dane podľa pomôcok
- daňový úrad mu dorubí po kontrole vyššiu daň
- podá dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane
Akú sankciu  uloží sankciu správca dane za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona?
Odpoveď
Správca dane teda vyrubí  4 pokuty, vydá tri rozhodnutia a vyrubí tiež úrok z omeškania:
napr. 60 eur úhrnná pokuta (za nesplnenie regis. povinnosti + nepodanie daň. priznania 3x) + 1000 eur + 500 eur + 1000 eur + 410,96 eur. Spolu uloží sankcie vo výške 2970,96 eur.