Úvod > Daňový poriadok > Správne delikty > "Druhá šanca"

"Druhá šanca"

Novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok“) sa zaviedol inštitút „druhej šance“ pre daňové subjekty. Novela nadobudla účinnosť 01.01.2024 a týka sa správnych deliktov, ku ktorým došlo po 31.12.2023.

Inštitút druhej šance znamená, že daňový subjekt  pri prvom porušení jedného z deliktov, ktorých sa úprava týka, nebude sankcionovaný. Avšak pri každom ďalšom porušení už bude sankcia uložená. Posúdenie porušenia povinnosti bude samostatne vyhodnocovať daňový úrad a samostatne colný úrad.

 

Uloženie pokuty pri prvom porušení povinnosti závisí od toho, či skutočnosť rozhodujúca pre uloženie pokuty nastala do 31.12.2023 vrátane, alebo po tomto dátume, a to v súlade s ustanovením § 165o ods. 1 daňového poriadku.

 

V zmysle  § 155 ods. 4 daňového poriadku v znení účinnom od 01.01.2024 platí:

„Správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu a na index daňovej spoľahlivosti. Daňový úrad alebo colný úrad pokutu, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia, pri prvom porušení povinnosti  n e u l o ž í.“

 

Inštitút druhej šance možno použiť na tie správne delikty, na ktoré sa pokuta ukladá v rámci ustanoveného rozpätia.

Ide o správne delikty podľa § 154 ods. 1 písm. a) až d) a j) daňového poriadku, ktorých výšku pokuty ustanovuje § 155 ods. 1 písm. a) až e) daňového poriadku. Porušenie povinnosti bude posudzované podľa skutkovej podstaty konkrétneho správneho deliktu, tzn. každé ustanovenie § 154 ods.1 písm. a) až d) a j) daňového poriadku sa bude posudzovať samostatne (t. j. ustanovenie každého písmena a bodu):

- nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote,
- nepodanie daňového priznania v lehote, ktorú určí správca dane vo výzve podľa § 15 ods. 1,
- nepodanie daňového priznania v lehote, ktorú určí správca dane vo výške podľa § 15 ods. 2,

- nesplnenie registračnej povinnosti v ustanovenej lehote,

- nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote,
- nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím správcom dane,
- nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy.

 

Inštitút „druhej šance“ sa neuplatní pri správnych deliktoch, ako napríklad:

  • ak daňovník uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň ktorú mal v daňovom priznaní uviesť,
  • ak daňovník uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane,
  • ak daňovník uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zníženie nadmerného odpočtu.

 

Príklad  č. 1:

Daňový subjekt nepodal  daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (ďalej „MV“)za zdaňovacie obdobie 2023 (ďalej „DP“) v lehote do 31.01.2024, daňové priznanie podal až 03.03.2024. Tým, že daňový subjekt podal DP oneskorene dopustil sa správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) daňového poriadku.

Ďalej daňový subjekt nepodal daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“) v lehote do 25.02.2024 za zdaňovacie obdobie január 2024, daňové priznanie podal po lehote až dňa 20.03.2024.

Odpoveď:

Z dôvodu, že sa  jedná o prvé porušenie povinnosti podať DP k dani z MV v zákonom stanovenej lehote, a to po nadobudnutí účinnosti novely daňového poriadku, správca dane za správny delikt pokutu neuloží.

Daňový subjekt tým, že nepodal v lehote daňové priznanie k DPH sa dopustil  správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) daňového poriadku. Nakoľko ide o druhé porušenie povinnosti podať DP v zákonom stanovenej lehote, správca dane pokutu uloží.

 

Príklad č. 2:

V prípade, ak by daňový subjekt nepodal DP k DPH za zdaňovacie obdobie november 2023 v zákonom stanovenej lehote (DP povinnosť podať do 25.12.2023), došlo k porušeniu povinnosti ustanovenej zákonom  v lehote do  31.12.2023.

Odpoveď:

Správca dane za správny delikt pokutu uloží po 1.1.2024.

 

Príklad č. 3

Daňový subjekt nepodal DP k DPH za zdaňovacie obdobie  január 2024.

Odpoveď:

Pokutu správca dane po 1.1.2024  neuloží, ale doručí daňovému subjektu oznámenie, že za prvé porušenie mu nebude pokuta uložená.