Úvod > Daňový poriadok > Správne delikty > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1  - Sankcia pri podaní dodatočného daňového v prípade nezaplatenia časti dane
Daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013  v lehote a v lehote daň aj zaplatil v sume 3 000 eur. Dňa 10. apríla podal daňový subjekt dodatočné priznanie z dôvodu, že do daňového priznania nezahrnul príjem z došlej faktúry, a tým vznikol nedoplatok na dani 5 000 eur (zvýšil svoju daňovú povinnosť o 5000 eur). Podal dodatočné daňové priznanie v celkovej sume 8 000 eur.
Odpoveď
Správca dane daňovému subjektu uloží pokutu za neodvedenie časti dane vo výške rovnajúcej sa súčinu 1, 5-násobku základnej úrokovej sadzby ECB  a rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní z dôvodu zvýšenia dane,  avšak minimálne vo výške rovnajúcej sa 5 % z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní.
Výpočet pokuty
V prípade, ak by bola výška základnej úrokovej sadzby ECB k 1. 4. 2014 napríklad 0,25 % (úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie), výška úrokovej sadzby pre výpočet z pokuty by bola 5 %, pretože 1,5-násobok úrokovej sadzby ECB je menší ako 5 %.
-  rozdiel sumy z dodatočného a riadneho daňového priznania  x  úroková sadzba =  pokuta 
   5 000  x  0,05   =   250 eur.