Úvod > Daňový poriadok > Správne delikty

Správne delikty

 • "Druhá šanca"

  Novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a dop...
 • Pokuty – sadzby pokút

  V zmysle daňového poriadku pri počítaní pokút v prípadoch podania dodatočného da...
 • Pokuty

  Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subje...
 • Úhrnná pokuta

  Podľa ustanovenia § 155a daňového poriadku tomu, kto sa dopustil viac ako jednéh...
 • Úrok z omeškania

  Úrok z omeškania správca dane vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedi...
 • OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

  _Otázka č. 1 - Sankcia pri podaní dodatočného daňového v prípade nezaplatenia ča...