Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Ročné zúčtovanie > Zrazenie nedoplatku z vykonaného ročného zúčtovania

Zrazenie nedoplatku z vykonaného ročného zúčtovania

Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 5 eur zráža zamestnávateľ zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie.

Zamestnávateľ odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Ak zamestnávateľ postupoval podľa § 36 ods. 5 (zamestnanec si uplatnil daňový bonus), daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zníži o sumu daňového bonusu a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur. Ak zamestnanec uplatní postup podľa § 50 (podiel zaplatenej dane do výšky 2 % /3%  sa má poukázať ním určenej právnickej osobe) zamestnávateľ zamestnancovi, v prípade, ak nebol daňový nedoplatok zaplatený v správnej výške znížením sumy daňového bonusu, zrazí aj daňový nedoplatok v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Zrazenie nedoplatku na dani
Pri ročnom zúčtovaní preddavkov je daň zamestnanca podľa § 15 v sume 383,49. Jeho úhrn zrazených preddavkov na daň bol 383,44 eur. Zamestnancovi vznikol nedoplatok dane vo výške 0,05 eur a teda daň na úhradu 0,05 eur. Zamestnávateľ musí od zamestnanca vybrať uvedenú sumu dane 0,05 eur?
Odpoveď
Ak výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok 0,05 eura, zamestnávateľ ho nezrazí (nedoplatok je nižší ako 5 eur). Ak si však zamestnanec uplatňuje daňový bonus resp. chce poskytnúť 2% (3 %) zaplatenej dane, zamestnávateľ musí zraziť aj nedoplatok nižší ako 5 eur.

Otázka č. 2 - Zrazenie nedoplatku na dani
Sestra je dôchodkyňa a má príjem zo závislej činnosti. Pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti, ktoré za ňu vykonal zamestnávateľ jej vznikol nedoplatok na dani vyše 700 eur, nakoľko jej zamestnávateľ pri výpočte mzdy omylom znižoval základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Jej pracovný pomer trvá aj naďalej, avšak od začiatku februára je na PN. Ako uhradí nedoplatok, keď jej PN trvá aj naďalej? Môže /príp. koho má/ požiadať o odklad zaplatenia dane, príp. si dohodnúť splátkový kalendár? Akým spôsobom? Má v tomto prípade vzniknutú situáciu riešiť zamestnávateľ alebo zamestnanec?

Odpoveď
V uvedenom prípade zamestnávateľ môže nedoplatok odviesť pri najbližšom odvode a dohodnúť sa so zamestnankyňou, že bude záväzok voči zamestnávateľovi (nedoplatok) zrážať zo mzdy po nástupe z PN (do konca roka) resp. ho bude zrážať a odvádzať postupne do konca roka zo mzdy, alebo v prípade, že bude dlhodobo PN (nebude poberať zdaniteľný príjem) bude postupovať nasledovne: ak zamestnancovi z ročného zúčtovania preddavkov na daň vyšiel nedoplatok na dani a z dôvodu, že nemožno zamestnancovi podľa osobitných predpisov zrážku vykonať, zamestnávateľ postupuje v súlade s § 40 ods. 5 zákona o dani z príjmov - ak nemôže zamestnávateľ zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane, ktorý vyplýva z ročného zúčtovania, z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu, vyberie nedoplatok dane správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Na tento účel zamestnávateľ zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala alebo keď ju tento zamestnávateľ zistil. Zamestnanec je povinný daňový nedoplatok uhradiť miestne príslušnému správcovi dane v lehote uvedenej vo výzve na zaplatenie  nedoplatku na dani.