Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Ročné zúčtovanie > Vrátenie preplatku a zrazenie nedoplatku z vykonaného ročného zúčtovania - postup zamestnávateľa

Vrátenie preplatku a zrazenie nedoplatku z vykonaného ročného zúčtovania - postup zamestnávateľa

Ročné zúčtovanie a výpočet dane za rok 2024 vykoná zamestnávateľ, najneskôr do 31. marca 2024.

Zamestnávateľ zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca (preplatok na dani) a prípadne vyplatí zamestnaneckú prémiu a daňový bonus alebo jeho časť do výšky ustanovenej týmto zákonom.

O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo sa uplatní postup, podľa ktorého, ak je úhrnná suma preddavkov na daň a dane zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov  z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov, zamestnávateľ, pri výplate, pripísaní alebo poukázaní mzdy zamestnancovi k dobru vyplatí zamestnancom tento preplatok zo svojich prostriedkov a požiada správcu dane o takto vyplatený preplatok na vrátenie.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Vrátenie preplatku z ročného zúčtovania
Za rok 2023 mi bol vyčíslený preplatok na dani. Vo februári 2024 som ukončil prácu u zamestnávateľa, ktorý mi vykonal ročné zúčtovanie. Mzdu za február mi vyplatili, avšak preplatok mi do dnešného dňa nezaslali. Chcel by som vedieť dokedy najneskôr mi musia preplatok zaplatiť.
Odpoveď
Ak ste zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023 a jeho výsledkom bol preplatok na dani, v zmysle uvedeného bol zamestnávateľ povinný vrátiť tento preplatok najneskôr vo vyúčtovaní mzdy za apríl, t.j. do konca mája 2024. Postup podľa § 35 ods. 7 zákona o dani z príjmov - zodpovednosť za vyplatenie preplatku na dani je na zamestnávateľovi.

Ak je úhrnná suma preddavkov na daň a dane zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatku na dani všetkých zamestnancov, zamestnávateľ pri výplate, pripísaní alebo poukázaní mzdy zamestnancovi k dobru vyplatí zamestnancovi preplatok na dani z ročného zúčtovania zo svojich prostriedkov a požiada správcu dane o vrátenie takto vyplateného preplatku podaním žiadosti správcovi dane, ktorý použije postup podľa § 40 ods. 8 zákona o dani z príjmov.
V uvedenej veci kontaktujte bývalého zamestnávateľa (mzdovú účtovníčku), aby Vám predmetný preplatok na dani vyplatil v súlade s uvedeným postupom.

Otázka č. 2 - Vrátenie preplatku na daň
Zamestnancovi sme zabudli vyrovnať preplatok z ročného zúčtovania za rok 2022. Môžeme ho vrátiť vo výplate za mesiac máj 2023?
Odpoveď
Zodpovednosť vykonať ročné zúčtovanie na žiadosť zamestnanca a vrátiť mu preplatok na dani zostáva na zamestnávateľovi, aj keď zamestnávateľ nevrátil preplatok v zákonom stanovenom termíne., t. j. v aprílovej výplate. Tzn., že vyplatíte zamestnancovi vypočítaný preplatok na dani vo výplate za máj 2023 a o vrátenú sumu znížite odvod preddavkov na daň. V prehľade za 5/2023 bude vyplnený aj riadok 2.

Otázka č. 3 - Vyplatenie preplatku z ročného zúčtovania bývalému zamestnancovi
V organizácii skončil pracovný pomer posledný zamestnanec 31.12. 2023. Od 1.1.2024 nemá organizácia žiadneho zamestnanca a už nespracováva mzdy. Je organizácia povinná urobiť ročné zúčtovanie zamestnancovi, ak o to požiada?
Ak urobí ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý už v organizácii nepracuje, ale požiada o ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti (napriek tomu, že už nemá žiadneho zamestnanca a nespracováva mzdy), ako požiada organizácia o úhradu preplatku dane pre bývalého zamestnanca, aby mu mohla vyplatiť preplatok na dani zo závislej činnosti?.
Odpoveď
Ak zamestnanec (aj bývalý) požiada o vykonanie ročného zúčtovania a zamestnancovi na základe žiadosti toto ročné zúčtovanie vykonáte, pričom výsledkom je preplatok na dani, v zmysle uvedeného je zamestnávateľ povinný vrátiť tento preplatok najneskôr vo vyúčtovaní mzdy za apríl t.j. do konca mája príslušného roka. Postup podľa § 35 ods. 7 ZDP-  t.j. zodpovednosť za vyplatenie preplatku na dani je na zamestnávateľovi. Ak v zdaňovacom období 2024 už nevyplácate zdaniteľné príjmy (zamestnávateľ nemá možnosť znížiť odvod preddavkov o preplatky z ročného zúčtovania), povinnosť vyplatiť zamestnancovi preplatok na dani z ročného zúčtovania za rok 2023 zo svojich prostriedkov. Po vyplatení preplatku požiadate správcu dane o vrátenie takto vyplateného preplatku podaním osobitnej žiadosti (listom; pri elektronickej komunikácii  cez  elektronický formulár - Podanie pre FS - Správa daní). Prílohu tvorí tlačivo ročného zúčtovania za rok 2023 zamestnanca, ktorému vyplatíte preplatok z vlastných prostriedkov a podklady súvisiace s ročným zúčtovaním - žiadosť, doklady k bonusu a pod. Správca dane použije postup podľa § 40 ods. 8 ZDP. V tomto prípade sa preplatok z ročného zúčtovania vyplatený z vlastných prostriedkov v prehľade neuvádza.