Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Ročné zúčtovanie > Lehota na vykonanie ročného zúčtovania

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania

Ročné zúčtovanie a výpočet dane za rok 2021 vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca 2022. 

FAQ

Otázka č. 1 – Koho požiadať o ročné zúčtovanie
Ako majú postupovať zamestnanci, ktorí minulý rok pracovali pre viacerých zamestnávateľov - či už súčasne alebo postupne? Ktorého z nich majú požiadať o vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď
Zamestnanec, ktorý mal v zdaňovacom období 2021 viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý mu v roku 2021 vyplácal zdaniteľný príjem.

Otázka č. 2 – Kto vykoná ročné zúčtovanie
Kto vykoná ročné zúčtovanie zamestnancom, ktorí v súčasnosti nepracujú? Môže napríklad nezamestnaný alebo dôchodca požiadať svojho bývalého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď
O ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu v zdaňovacom období 2021 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Otázka č. 3 - Zamestnanec chce podať daňové priznanie
Čo majú robiť zamestnanci, ktorí chcú sami podať daňové priznanie? Dokedy im musí zamestnávateľ vystaviť potvrdenie o ich zárobku za minulý rok? Musí im dať toto potvrdenie automaticky, alebo musia o to žiadať?
Odpoveď
Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zdaniteľnú mzdu (t.j. za rok 2021) zamestnancovi, ktorý nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, vystaviť a doručiť mu v termíne do 10. marca 2022 tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie roka 2021.

Otázka č. 4 – Ročné zúčtovanie a podanie daňového priznania
Čo sa stane v prípade, že niekto požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale následne sám podá daňové priznanie? Napríklad, aby si mohol uplatniť oslobodenie od dane do polovice nezdaniteľnej časti základu dane.
Odpoveď

Zamestnávateľ vykonáva na žiadosť zamestnanca ročné zúčtovanie, pričom mu vydá doklad o jeho vykonaní, ALEBO vystaví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Nemala by nastať situácia, kedy zamestnávateľ vystaví obidva doklady. Daňovník, ktorý nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, vysporiada si svoju daňovú povinnosť cez daňové priznanie, ktorého prílohou je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.
Môže nastať situácia, kedy si zamestnanec napr. neuplatnil v ročnom zúčtovaní daňový bonus. V takomto prípade môže podať opravné/dodatočné daňové priznanie, ku ktorému priloží doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní s vyplnenou druhou stranou o vysporiadaní dane u zamestnávateľa.