Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Ročné zúčtovanie > Termín na požiadanie o vykonanie ročného zúčtovania

Termín na požiadanie o vykonanie ročného zúčtovania

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 (príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou sa rozhodol zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň považovať ako preddavok na daň) môže najneskôr do 15. februára 2024 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania (RZD) z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,

 
FAQ

Otázka č. 1 -  Termín na podanie žiadosti
Do kedy musia zamestnanci požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní za rok 2023? Čo v prípade, že tento termín nestihnú?
Odpoveď
Zamestnanec, ktorý poberal v roku 2023 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň do 15. februára 2024. Ak o  RZD nepožiada alebo nepredloží požadované doklady v tomto termíne, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 2. apríla 2024.

Otázka č. 2  – Evidencia na úrade práce a zamestnanie len časť roka
Časť roka bola daňovníčka zamestnaná a časť roka evidovaná na úrade práce. Ako si vysporiada svoje povinnosti?
Odpoveď
Ak daňovníčka v roku 2023 poberala zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (od zamestnávateľa), môže ho do 15. februára 2024 požiadať o ročné zúčtovanie za rok 2023. Ak poberala aj príjmy z úradu práce (dávku v nezamestnanosti), tieto sú v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov od dane oslobodené a neuvádzajú sa do ročného zúčtovania.
 
Otázka č. 3 - Termín na podanie žiadosti o vykonanie RZD pripadá na víkend
Posúva sa termín na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ak posledný deň lehoty pripadne napr. na sobotu/nedeľu?
Odpoveď
Áno, v takomto prípade sa termín posúva na najbližší pracovný deň.