Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Ročné zúčtovanie > Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie

Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ  na písomnú žiadosť zamestnanca. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ vykoná výpočet dane a súčasne prihliadne na zrazené preddavky na daň, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorý je  poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, ak suma tohto dôchodku vyplatená v roku 2023 nepresiahla sumu 4 922,82 eur, na nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus, ak zamestnanec do 15. februára 2024 (po uplynutí zdaňovacieho obdobia) žiada o vykonanie ročného zúčtovania a podpíše žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona o dani z príjmov.
 

FAQ


Otázka č. 1 – Koho požiadať o ročné zúčtovanie
Ako majú postupovať zamestnanci, ktorí minulý rok pracovali pre viacerých zamestnávateľov - či už súčasne alebo postupne? Ktorého z nich môžu požiadať o vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď
Zamestnanec, ktorý mal v zdaňovacom období viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov

Otázka č. 2 – Kto vykoná ročné zúčtovanie
Kto vykoná ročné zúčtovanie zamestnancom, ktorí v súčasnosti nepracujú? Môže napríklad nezamestnaný alebo dôchodca požiadať svojho bývalého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za daný rok?
Odpoveď
O ročné zúčtovanie preddavkov na daň za daný rok môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu v tomto zdaňovacom období vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Ak o vykonanie ročného zúčtovania títo zamestnanci nepožiadajú, zamestnávateľ je povinný im vydať vyplnené tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.
 
Otázka č. 3  - Vystavenie dokladu
Je povinnosťou zamestnávateľa archivovať okrem tlačiva vykonaného ročného zúčtovania zamestnancov aj potvrdenie o príjme? 
Odpoveď
Podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie  o zdaniteľných príjmoch z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa ods. 4, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, za príslušné zdaňovacie obdobie a doručiť zamestnancovi najneskôr do
a) 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, alebo
b) do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.
Tzn., ak zamestnanec v termíne do 15. februára nepožiadal o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o ním vyplatenom príjme v súlade s § 39 ods.5  zákona o dani z príjmov.
V prípade, že zamestnanec požiada zamestnávateľa v súlade s § 38 zákona o dani z príjmov o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov, zamestnávateľ je povinný v zmysle § 39 ods. 6 tohto zákona doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie.
Z uvedeného vyplýva, že zamestnancom, ktorí požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania, na základe ktorého ste povinný ročné zúčtovanie preddavkov na daň vykonať, ste povinný vystaviť doklad, ktorým je v tomto prípade tlačivo o vykonanom ročnom zúčtovaní. Vydanie príslušného tlačiva-prevzatie podpíše zamestnanec na zadnej strane vyhlásenia resp. zamestnávateľ poznačí jeho zaslanie. Tzn., že zamestnávateľ vystavuje zamestnancovi len jeden príslušný doklad (tlačivo Ročného zúčtovania alebo tlačivo Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch), ktorý aj archivuje. 
 
Otázka č. 4 - Vykonanie ročného zúčtovania pri zmene zamestnávateľa k 1.1.2024
K 1. januáru 2024 bude zamestnanec meniť zamestnávateľa. Môže zamestnanec požiadať o vykonanie RZD nového zamestnávateľa, alebo ešte toho zamestnávateľa, u ktorého ukončil pracovný pomer k 31.12.2023.
Odpoveď
V uvedenom prípade môže zamestnanec požiadať o vykonanie RZD ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý mu v roku 2023 vyplácal zdaniteľné príjmy. Nového zamestnávateľa nemôže žiadať o vykonanie ročného zúčtovania, nakoľko v roku 2023 nevyplácal daňovníkovi zdaniteľné príjmy.