Povinnosti zamestnanca

Za účelom vykonania ročného zúčtovania za rok 2021 zamestnanec podpíše žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona o dani z príjmov, v ktorej
 • vyhlasuje, či je s obmedzenou daňovou povinnosťou a že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v zdaňovacom období, za ktoré podáva žiadosť, tvorí 90 % a viac zo všetkých príjmov plynúcich mi zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí,
 • uvádza, či je alebo nie je na začiatku zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva žiadosť, poberateľom dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov,
 • ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) čestne vyhlasuje, že manželka nemala vlastné príjmy alebo mala vlastné príjmy nepresahujúce sumu 4 124,74 eur,  predkladá doklady o splnení aspoň jednej z podmienok na jej uplatnenie
 • uvádza, či si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka z dôvodu, že je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku, ktorého výška v zdaňovacom období nepresiahla sumu, o ktorú sa znižuje základ dane (pre rok 2020 sumu 4 511,43 eur)
 • uvádza, či si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatené v zdaňovacom období najviac v sume 180 eur a prikladá príslušné doklady 
 • uvádza, či si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v zdaňovacom období v úhrne najviac 50 eur za rok (platilo do 31.12.2020)
 • či si uplatňuje daňový bonus na dieťa žijúce s ním v domácnosti, na preukázanie nároku prikladá príslušné doklady (podľa § 37 zákona o dani z príjmov - rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy... atď.),
 • či si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a či spĺňa ustanovené podmienky, na preukázanie nároku predkladá príslušné doklady
 • či si uplatňuje poistné a príspevky zaplatené v zdaňovacom období, o zaplatení povinného poistného a príspevkov prikladá zamestnávateľovi príslušný doklad,
 • zamestnanec, ktorému by vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu,  požiada zamestnávateľa o jej priznanie a vyplatenie,
 • uvedie, či žiada alebo nežiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona.
 • uvádza počet zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, od ktorých poberal príjmy zo závislej činnosti okrem zamestnávateľa, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania a súčasne  predkladá všetky potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti,
 • vyhlasuje, že nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ

Otázka č. 1 - Predloženie dokladu
Zamestnanec si chce v ročnom zúčtovaní dodatočne uplatniť daňový bonus na maloleté dieťa, ktoré sa narodilo v priebehu roka 2021. Čo má zamestnávateľovi predložiť?
Odpoveď
Zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania vypíše údaje o dieťati, žijúcom s ním v domácnosti - meno, priezvisko, rodné číslo a kalendárne mesiace, za ktoré má nárok na daňový bonus. Súčasne doloží zamestnávateľovi rodný list tohto dieťaťa. Nárok na daňový bonus vzniká už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.
 
Otázka č. 2 - Viacerí zamestnávatelia  a ročné zúčtovanie
Musí zamestnanec k vykonaniu ročného zúčtovania za rok 2020 predložiť všetky potvrdenia o príjmoch a od ostatných zamestnávateľov? Čo v prípade, ak niektorý z nich mu toto potvrdenie nevydá, resp. nevydá mu ho včas?
Odpoveď
Ak zamestnanec nedoloží ku vykonaniu ročného zúčtovania všetky potvrdenia, zamestnávateľ, mu nemôže vykonať ročné zúčtovanie - podľa zákona ho nesmie vykonať. Tento zamestnanec  je povinný podať daňové priznanie v súlade s § 32 zákona o dani z príjmov (ak má zdaniteľné príjmy vyššie ako jedna polovica aktuálne platnej výšky nezdaniteľnej časti na daňovníka - za rok 2021  vyššie ako 2 255,72 eur).