Povinnosti zamestnanca

Za účelom vykonania ročného zúčtovania za rok 2023 zamestnanec podpíše žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona o dani z príjmov, v ktorej
 • vyhlasuje, či je s obmedzenou daňovou povinnosťou a že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v zdaňovacom období, za ktoré podáva žiadosť, tvorí 90 % a viac zo všetkých príjmov plynúcich mi zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí,
 • uvádza, či je alebo nie je na začiatku zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva žiadosť, poberateľom dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov,
 • ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) čestne vyhlasuje, že manželka nemala vlastné príjmy (uvedie sa  0) alebo mala vlastné príjmy nepresahujúce sumu 4 500,86 eur, predkladá doklady o splnení aspoň jednej z podmienok na jej uplatnenie (vydané oprávnenou osobou; sobášny list, ak ešte nebol zamestnávateľovi predložený),
 • uvádza, či si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka z dôvodu, že je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku, ktorého výška v zdaňovacom období nepresiahla sumu, o ktorú sa znižuje základ dane (pre rok 2023 sumu 4 922,82 eur),
 • uvádza, či si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatené v zdaňovacom období najviac v sume 180 eur a prikladá príslušné doklady,
 • či si uplatňuje daňový bonus na dieťa žijúce s ním v domácnosti, na preukázanie nároku prikladá príslušné doklady (podľa § 37 zákona o dani z príjmov - rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy... atď.),
 • či si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a či spĺňa ustanovené podmienky, uvádza sumu zaplatených úrokov za zdaňovacie obdobie a počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, na preukázanie nároku predkladá príslušné doklady,
 • či si uplatňuje poistné a príspevky zaplatené v zdaňovacom období, o zaplatení povinného poistného a príspevkov prikladá zamestnávateľovi príslušný doklad,
 • uvedie, či žiada alebo nežiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona,
 • uvádza počet zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, od ktorých poberal príjmy zo závislej činnosti okrem zamestnávateľa, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania a súčasne predkladá všetky potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti,
 • vyhlasuje, že nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ

Otázka č. 1 - Predloženie dokladu
Zamestnanec si chce v ročnom zúčtovaní dodatočne uplatniť daňový bonus na maloleté dieťa, ktoré sa narodilo v priebehu roka 2023. Čo má zamestnávateľovi predložiť?
Odpoveď
Zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania vypíše údaje o dieťati, žijúcom s ním v domácnosti - meno, priezvisko, rodné číslo a kalendárne mesiace, za ktoré má nárok na daňový bonus. Súčasne doloží zamestnávateľovi rodný list tohto dieťaťa. Nárok na daňový bonus vzniká už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.
 
Otázka č. 2 - Viacerí zamestnávatelia  a ročné zúčtovanie
Musí zamestnanec k vykonaniu ročného zúčtovania za rok 2023 predložiť všetky potvrdenia o príjmoch a od ostatných zamestnávateľov? Čo v prípade, ak niektorý z nich mu toto potvrdenie nevydá, resp. nevydá mu ho včas?
Odpoveď
Ak zamestnanec nedoloží ku vykonaniu ročného zúčtovania potvrdenia od všetkých zamestnávateľov, zamestnávateľ, mu nemôže, resp. nesmie vykonať ročné zúčtovanie. Tento zamestnanec je povinný podať daňové priznanie v súlade s § 32 zákona o dani z príjmov (ak má zdaniteľné príjmy vyššie ako jedna polovica aktuálne platnej výšky nezdaniteľnej časti na daňovníka - za rok 2023 vyššie ako 2 461,41 eur).