Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Poskytnutie služby školenia formou webinára

Poskytnutie služby školenia formou webinára

Otázka:
Platiteľ dane zúčastnil webinára – školenia, ktoré organizovala nemecká firma a ktorá za školenie poslala platiteľovi dane faktúru s nemeckou daňou. Školenie bolo verejne prístupné a prebiehalo online, t. j. účastník (zamestnanec platiteľa dane) bol pripojený „doma“ cez počítač a školiteľ bol v zahraničí, pričom účastníci mohli do školenia aktívne vstupovať, napr. klásť školiteľovi otázky.
Platiteľ dane sa pýta, kde je miesto dodania tejto služby, či sa nejedná o elektronickú službu a či poskytovateľ oprávnene fakturoval nemeckú DPH?


Odpoveď:
V danom prípade nejde o elektronickú službu. Uvedené vyplýva z definície elektronických služieb uvedenej v článku 7 ods. 1 vykonávacie nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice o DPH o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v konsolidovanom znení (ďalej len VN 282/2011), ako aj z bodu 5 písm. a) prílohy  I k článku 7 tohto nariadenia, v zmysle ktorého sa za elektronickú službu – poskytovanie vyučovania na diaľku, považuje automatizované vyučovanie na diaľku závislé od internetu alebo podobnej elektronickej siete, poskytovanie ktorého si nevyžaduje žiaden alebo iba obmedzený ľudský zásah vrátane virtuálnych učební okrem prípadov, ak sa internet alebo podobná elektronická sieť používajú ako nástroj komunikácie medzi učiteľom a študentom.
Keďže v posudzovanom prípade bola služba poskytnutá zdaniteľnej osobe, je potrebné sa vysporiadať s otázkou, či sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH (čl. 53 smernice o DPH) alebo podľa základného pravidla uvedeného v § 15 ods. 1 zákona o DPH (čl. 44 smernice o DPH). Ak je odberateľom zdaniteľná osoba, miesto dodania podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH by sa určilo len v prípade, ak by išlo o poskytnutie služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia.  Zastávame názor, že v posudzovanom prípade sa nejedná o službu súvisiacu so vstupom na podujatie, nakoľko zámerom služby súvisiacej so vstupom na vzdelávacie podujatie je umožniť odberateľovi právo fyzického prístupu do priestorov, kde sa toto podujatie koná (uvedené vyplýva aj z bodov 24 a 25 rozsudku SD vo veci C-647/17 Srf konsulterna AB, ako aj bodov 40, 53 a 57 návrhu generálnej advokátky vo veci C-647/17). To znamená, že v prípade vzdelávacej služby (školenia) poskytnutej zdaniteľnej osobe formou interaktívneho webového seminára, sa miesto dodania tejto služby určí podľa základného pravidla uvedeného v § 15 ods. 1 zákona o DPH, t. j. miestom dodania je miesto, kde je táto zdaniteľná osoba (odberateľ) usadená prostredníctvom sídla, miesta podnikania, prevádzkarne bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava. V zmysle uvedeného by miestom dodania vzdelávacej služby poskytnutej formou webinára tuzemskej zdaniteľnej osobe malo byť tuzemsko a zahraničná osoba mala fakturovať predmetnú službu tuzemskému platiteľovi dane bez DPH v režime prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. Tento názor bol potvrdený aj Ministerstvom financií SR.

 


Dátum vydania stanoviska: 28.5.2020