Prehliadka výrobného závodu

Otázka:
Spoločnosť - výrobný závod, ktorého hlavným predmetom je výroba automobilov, ponúka  prehliadky výrobného závodu. Prehliadka závodu nie je hlavnou činnosťou spoločnosti, ide o činnosť okrajovú, úplne zanedbateľnú (menej ako 1 % výnosov spoločnosti). Na prehliadku závodu je potrebné sa objednať prostredníctvom webovej stránky spoločnosti (na konkrétny čas aj typ prehliadky, možné typy prehliadky: prehliadka konkrétnej budovy - ,,prehliadky jednotlivých hál“ alebo aj prehliadka zameraná na konkrétny výrobný segment produktu - ,,tematická prehliadka“). Prehliadky sa zúčastňujú aj skupiny napr. celá trieda zo školy, klub dôchodcov, ale môžu to byť aj nezávislé skupiny osôb, ktoré sa spoja do jednej väčšej skupiny z dôvodu voľby rovnakého termínu, času a rozsahu prehliadky. Prehliadka je teda umožnená širokej verejnosti, nakoľko sa na ňu môžu objednať  tak fyzické ako aj právnické osoby, tuzemské aj zahraničné. Cena prehliadky závisí od vybratého rozsahu prehliadky a je stanovená formou cenníka zverejneného na webovej stránke. Otázka subjektu sa týka určenia miesta dodania tohto plnenia, t.j..  ktoré ustanovenie zákona o DPH upravuje miesto dodania prehliadok (jednotlivých hál a tématických prehliadok)?

Odpoveď:
Podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, ako napríklad služieb na výstavách a veľtrhoch, vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb a vstupu na tieto podujatia, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú. Miestom dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto podujatia skutočne konajú.
Miesto dodania kultúrnych, umeleckých, vedeckých, vzdelávacích, športových, zábavných  a podobných služieb s výnimkou oprávnenia na vstup (vstupného) a doplnkových služieb v súvislosti so vstupom poskytnutých zdaniteľnej osobe upravuje § 15 ods. 1 zákona o DPH, tzn. týmto miestom je sídlo, bydlisko príp. prevádzkareň zdaniteľnej osoby, ktorá si službu objednala, bez ohľadu na to, kde sa skutočne táto služba poskytla resp. vykonala.
     Miestom dodania oprávnenia na vstup (vstupného) vrátane doplnkových služieb je vždy to miesto, kde sa kultúrne, umelecké, vedecké, vzdelávacie, športové, zábavné a podobné podujatie skutočne koná bez ohľadu na postavenie príjemcu tejto služby (zdaniteľná osoba, iná osoba ako zdaniteľná).
     Pri posúdení, či ide o právo na vstup (vstupné) je rozhodujúcou skutočnosťou, či ide o poskytnutie práva na vstup  na konkrétne podujatie výmenou za lístok alebo za poplatok na predmetné podujatie. O vstupné ide, ak sa na dané podujatie vyberá poplatok alebo vstupné, ktoré predstavuje právo na vstup a podujatie je určené širokej verejnosti, t. j. po zaplatení má právo na vstup každý záujemca. Ak sa takéhoto podujatia zúčastní zdaniteľná osoba so sídlom v inom členskom štáte, pričom si vopred objedná určitý počet vstupeniek, ktoré sú jej fakturované, miestom dodania tejto služby je to miesto, kde sa podujatie koná. Na posúdenie miesta dodania služby – práva na vstup (vstupného) vrátane doplnkových služieb (napr. poskytnutie šatne a sanitárnych zariadení) nemá vplyv postavenie príjemcu tejto služby (zákazníka), fakturácia a ani spôsob platby.
     Pravidlo určenia miesta dodania služby uvedené v § 16 ods. 3 druhá veta zákona o DPH je transpozíciou čl. 53 smernice 2006/112/ES, podľa ktorého miestom poskytovania služby súvisiacej so vstupom na podujatie je miesto, kde sa toto podujatie skutočne koná bez ohľadu na to, v akom postavení je príjemca služby.
     Súdny dvor preskúmal a vymedzil vecnú pôsobnosť tohto článku cit. smernice v rozsudku C-647/17 Srf konsulterna, kde okrem iného uviedol, že jedným z určujúcich prvkov pri kvalifikovaní služby ako vstupu na podujatie je, aby príjemca služby bol fyzicky prítomný na podujatí (bod 25). Logika, na ktorej sú založené ustanovenia cit. smernice týkajúce sa miesta poskytovania služieb, totiž vyžaduje, že zdanenie sa má vykonať v mieste spotreby tovarov a služieb (bod 30 cit. rozsudku).
Z toho vyplýva, že určenie miesta vykonávania prehliadok sa musí uskutočniť podľa čl. 53 cit. smernice a tieto podujatia (prehliadky), kde je vopred dohodnuté jej miesto, čas ako aj tématický okruh, musia v dôsledku toho podliehať DPH v mieste, kde sa naozaj konajú. Pokiaľ ide o skutočnosť, že by si podujatie vyžadovalo vopred registráciu alebo platbu vopred, na účely uplatnenia čl. 53 smernice je irelevantná (bod 35 cit. rozsudku).       

     Z poskytnutých informácií je zrejmé, že prehliadka závodu je podujatím, ktoré je verejne dostupné (webové sídlo poskytovateľa), keď sa prehliadky môže fyzicky zúčastniť akýkoľvek záujemca za účelom získania informácií o výrobe automobilov, priestoroch, kde sa vyrábajú automobily príp. iné ďalšie informácie. Za poskytnutie tejto služby, ktorou je právo na vstup, si spoločnosť vyberá poplatky resp. vstupné od prípadných záujemcov. Spoločnosť teda poskytuje plnenie s miestom dodania v tuzemsku v zmysle § 16 ods. 3 druhá veta zákona o DPH, preto je povinná k cene uplatniť DPH.     

     Vyššie uvedené kritériá pri určení miesta dodania služby je potrebné aplikovať aj pri plneniach, ktorými sú napr. prehliadka kostolov, hradov, miest...., a ktoré poskytuje akýkoľvek platiteľ dane.   
 

 

Dátum vydania stanoviska: 12.11.2020