Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Sprístupnenie golfového areálu za poplatok tzv. GREEN FEE

Sprístupnenie golfového areálu za poplatok tzv. GREEN FEE

Otázka:
Golfové stredisko prevádzkuje golfový areál a za poplatok sprístupňuje zákazníkom možnosť využívať golfový areál a zahrať si golf. Poplatok za vstup na green s možnosťou hrať golf sa nazýva "GREEN FEE".
Subjekt sa pýta, či táto služba, ak ide o samotné "poskytnutie práva využívať golfový areál", v takomto prípade by sa mala považovať za službu súvisiacu s nehnuteľnosťou v zmysle § 16 ods. 1 zákona o DPH alebo sa miesto dodania určí podľa iného ustanovenia zákona o DPH, napr. podľa § 15 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH? Subjekt uvádza, že služba sa poskytuje rôznym zákazníkom - zdaniteľným a aj nezdaniteľným osobám.

Odpoveď:
Pre posúdenie služby súvisiacej s nehnuteľnosťou je rozhodujúce, aby existovala dostatočná priama súvislosť s nehnuteľným majetkom. Kritériami tohto posúdenia sú:
- služby sú odvodené z nehnuteľného majetku, daný majetok tvorí základnú súčasť služby a pre poskytnutie služby je hlavný a nevyhnutný,
- služby sú poskytované na nehnuteľnom majetku a ich cieľom je právna a fyzická zmena majetku (viď vykonávacie nariadenie č. 1042/2013 – vysvetlivky, čl. 31a ods. 1).

Skutočnosť, či je dostatočný vzťah medzi poskytovanou službou a nehnuteľným majetkom skúmal Súdny dvor v rozsudku C-166/05 Rudi Heger, pričom sa vyjadril, že by bolo v rozpore so systematikou článku 9 ods. 2 písm. a) šiestej smernice, aby do rozsahu pôsobnosti tohto osobitného predpisu patrilo každé poskytovanie služieb, aj keď sa len veľmi zanedbateľne viaže k nehnuteľnému majetku, lebo veľké množstvo služieb súvisí takým alebo onakým spôsobom s nehnuteľným majetkom (bod 23.). Je nesporné, že hranie golfu sa uskutočňuje na presne vymedzenom území, avšak na toto územie sa zákazník/spotrebiteľ môže dostať a využívať ho až po zaplatení vstupného. Pokiaľ by toto vstupné nebolo zaplatené, nemohol by využívať predmetný areál na rozdiel od chytania rýb na určitom úseku vodného toku, kde má prístup ktokoľvek aj bez zaplatenia poplatku a získania povolenia. Súčasne podotýkame, že vo veci vstupu do golfového areálu/na kúpalisko existuje judikatúra (napr. C-18/12 Žamberk,  C-495/12 Bridport and West Dorset Golf Club Limited...) .

Podstatou služby, ktorou je právo na vstup, a ktorej miesto dodania upravuje § 16 ods. 3 zákona o DPH, je poplatok (vstupné) výmenou za lístok na dané podujatie. Pojem „vstup na podujatia“   vysvetlil Súdny dvor v rozsudku C-647/17 Srf konsulterna AB, kde uviedol, že tento pojem sa má chápať tak, že znamená právo vstupu na určité miesto, pričom sa nerozlišuje medzi právom vstupu a právom zúčastniť sa akejkoľvek aktivity. 
Miestom poskytovania služieb, týkajúcich sa najmä „zábavných alebo podobných aktivít“ prípadne vrátane aj poskytovania doplnkových služieb k týmto aktivitám, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky realizujú. Pokiaľ dodávateľ poskytuje svoje služby v štáte, v ktorom sa tieto plnenia fyzicky realizujú, a organizátor podujatia vyberie v tom istom štáte DPH zaplatenú konečným spotrebiteľom, DPH, ktorej základom je súhrn plnení, ktorých náklady sú zahrnuté do ceny komplexného plnenia zaplatenej týmto spotrebiteľom, by mala byť zaplatená tomuto štátu bez ohľadu na to, kde má dodávateľ sídlo svojej ekonomickej činnosti (C-568/17 L.W. Geelenovi, C-327/94 Dudda, C-114/05 Gillan Beach).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vstupné/poplatok za vstup je službou, ktorej miesto dodania upravuje § 16 ods. 3 zákona o DPH a týmto miestom je to miesto, kde sa služba fyzicky vykoná/poskytne. To znamená, že služba sa takmer vždy poskytuje na vymedzenom konkrétnom mieste, v danom prípade v golfovom areáli, ktorý je verejne dostupný (pre členov i nečlenov klubu) a do ktorého je možné vstúpiť len po zaplatení vstupenky.   
    

 

Dátum vydania stanoviska: 16.12.2020