Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zrealizovanie predaja nehnuteľnosti formou dobrovoľnej dražby

Zrealizovanie predaja nehnuteľnosti formou dobrovoľnej dražby

Otázka
Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, vykonáva dobrovoľné dražby. Pre českého platiteľa DPH vykoná dražbu nehnuteľnosti nachádzajúcu sa na území SR, za ktorú si účtuje odmenu. Podlieha táto služba samozdaneniu alebo sa miesto dodania služby určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH  a dražobná spoločnosť pri poskytnutí uvedenej služby uplatní slovenskú DPH?
 
Odpoveď
Pri posúdení toho, či sa služba viaže alebo neviaže na nehnuteľnosť možno vychádzať z rozsudku Súdneho dvora v prípade C-166/05 (Heger Rudi GmbH). Súdny dvor vyjadril názor, že je veľké množstvo služieb, ktoré určitým spôsobom súvisia s nehnuteľnosťou. Ak sa však služba len veľmi nepatrne viaže k nehnuteľnosti, nemá sa posúdiť podľa osobitného pravidla. Naopak ako služba viažuca sa k nehnuteľnosti sa posúdi taká služba, ak nehnuteľnosť predstavuje kľúčový a nevyhnutný prvok pri poskytnutí služby alebo taká služba, ktorá vedie k právnej alebo fyzickej zmene nehnuteľnosti.

Záver Súdneho dvora v tomto spore možno zovšeobecniť tak, že pokiaľ samotné poskytovanie služieb dostatočne úzko súvisí s nehnuteľným majetkom, patrí do pôsobnosti čl. 47 smernice 2006/112/ES (článku 9 ods. 2 písm. a) šiestej smernice) a tým § 16 ods. 1 zákona o DPH. Podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH sa  určí miesto dodania len pre tie služby, ktoré majú dostatočne priame a úzke spojenie s nehnuteľnosťou. Za dostatočne priamo a úzko spojené s nehnuteľnosťou sa považujú služby v prípade, ak sú

-          odvodené od nehnuteľnosti a nehnuteľnosť tvorí podstatný prvok služby, ktorý je hlavný a nevyhnutný pre poskytovanú službu,
-          poskytované alebo zamerané na nehnuteľnosť, pričom ich predmetom je právna alebo fyzická zmena tejto nehnuteľnosti.
 
Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH,  vykonala dražbu nehnuteľnosti -  v podstate zabezpečila predaj nehnuteľnosti, t.j. dodala službu, ktorá vedie k právnej zmene nehnuteľnosti. Túto službu je možné posúdiť ako službu viažucu sa k nehnuteľnosti, pretože nehnuteľnosť predstavuje  kľúčový a nevyhnutný prvok pri poskytnutí služby. Miesto dodania sa určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH.