Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dodanie stavebných prác na opravu mosta ležiaceho na území dvoch členských štátov

Dodanie stavebných prác na opravu mosta ležiaceho na území dvoch členských štátov

Otázka: 
Ak slovenská spoločnosť – platiteľ DPH vykonáva stavebné práce - opravu mosta cez rieku Moravu, kedy časť je na slovenskej strane a časť na českej strane a opravuje sa celý most, ako sa posudzujú práce na nehnuteľnosti podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH? Podlieha to slovenskej DPH alebo českej DPH alebo sa nejakým pomerom rozdelí fakturácia? Fakturácia celej opravy mosta je na slovenskú spoločnosť. 

Odpoveď:
Vzhľadom na to, že ide o stavebné práce vzťahujúce sa na nehnuteľnosť (most) medzi dvoma členskými štátmi, miestom dodania služieb vzťahujúcich sa na časť mosta nachádzajúceho sa  na území SR bude podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH tuzemsko a miestom dodania služieb vzťahujúcich sa na časť mosta nachádzajúceho sa v ČR bude tento členský štát, a preto tieto služby nepodliehajú/nie sú predmetom DPH v tuzemsku, ale sú predmetom dane v tomto inom členskom štáte (ČR).  Na základe tejto skutočnosti je poskytovateľ inžinierskych služieb povinný stanoviť samostatne základ dane pre služby, ktorých miestom dodania je tuzemsko a samostatne pre služby s miestom dodania v inom členskom štáte.    

 

Dátum vydania stanoviska: 12.7.2022