Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Daňové priznanie > Povinnosť študenta podať daňové priznanie

Povinnosť študenta podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je povinný podať každý daňovník, ak v priebehu roka 2020 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 207,10 eur a nepožiadal o ročné zúčtovanie zamestnávateľa. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.
 

FAQ
Otázka - Podanie priznania
Študent poberal príjem na dohodu od marca 2020 do konca prázdnin. Jeho príjem je v celkovej sume 2 330 eur. Čo má robiť po skončení roka 2020.
Odpoveď 
Ak študent nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 typ A v lehote do 31. marca 2021 z dôvodu, že výška jeho zdaniteľných príjmov za rok 2020 je vyššia ako 2 207,10 eur. Prílohou daňového priznania bude kópia tlačiva Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti... za rok 2020, ktoré je povinný vystaviť zamestnávateľ.