Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Daňové priznanie > Povinnosť študenta podať daňové priznanie

Povinnosť študenta podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 je povinný podať každý študent, ak v priebehu roka 2019 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 968,68 eura a nepožiadal o ročné zúčtovanie zamestnávateľa. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.
 

FAQ
Otázka - Podanie priznania
Študent poberal príjem na dohodu od marca 2019 do konca prázdnin. Jeho príjem je v celkovej sume 2 130 eur. Čo má robiť po skončení roka 2019.
Odpoveď 
Ak študent nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, má povinnosť v termíne do 31. marca 2020 podať daňové priznanie typu A z dôvodu, že výška jeho zdaniteľných príjmov za rok 2019 je vyššia ako 1 968,68 eura. Prílohou daňového priznania bude kópia tlačiva Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti... za rok 2019, ktoré je povinný vystaviť zamestnávateľ.