Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Daňové priznanie > Povinnosť študenta podať daňové priznanie

Povinnosť študenta podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je povinný podať každý daňovník, ak v priebehu roka 2023 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 461,41 eura a nepožiadal o ročné zúčtovanie zamestnávateľa. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.
 

FAQ
Otázka - Podanie priznania
Študent poberal príjem na dohodu od marca 2023 do konca prázdnin. Jeho príjem je v celkovej sume 2 500 eur. Aké povinnosti mu vyplývajú po skončení roka 2022?
Odpoveď 
Ak študent nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 typ A v lehote do 31. marca 2024 z dôvodu, že výška jeho zdaniteľných príjmov za rok 2023 je vyššia ako 2 461,41 eura. Prílohou daňového priznania bude kópia tlačiva Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2023, ktoré je povinný vystaviť zamestnávateľ.