Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Daňové priznanie > Príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia

Príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia

Príjmom zamestnanca, ktorý pracuje v zahraničí sú okrem príjmov zo zdrojov plynúcich na území SR aj príjmy plynúce zo zahraničia. Z uvedeného dôvodu má zamestnanec povinnosť podať daňové priznanie z celosvetových príjmov ktorémukoľvek správcovi dane, ak úhrn jeho príjmov za rok 2021 je vyšší ako 2 255,72 eura.
 
 

FAQ

Otázka 1  – Práca v zahraničí 
V roku 2021 som 9 mesiacov pracoval na Slovensku a 3 mesiace v Českej republike. Musím podať daňové priznanie aj za české príjmy, ktoré boli zdanené v Čechách?
Odpoveď
Ak ste v roku 2021 poberali príjem zo závislej činnosti od slovenského aj českého zamestnávateľa v úhrne vyššom ako 2 255,72 eur, máte povinnosť podať daňové priznanie typu A z celosvetových príjmov. Prílohou priznania budú kópie potvrdení českého i slovenského zamestnávateľa o nimi vyplatených príjmoch za rok 2021. Keďže príjmy zo závislej činnosti z ČR boli tam preukázateľne zdanené, na zamedzenie dvojitého zdanenia uplatníte v daňovom priznaní metódu vyňatia príjmov. Tzn., že v konečnom dôsledku budú predmetom zdanenia len príjmy zo zdrojov na území SR.
 
Otázka 2  - Príjem z Anglicka 
V roku 2021 som pracoval päť mesiacov v Anglicku, tri mesiace som bol evidovaný na úrade práce a od októbra 2021 som zamestnaný na Slovensku. Mám podať daňové priznanie aj z príjmov v zahraniční, ktoré už tam boli zdanené?
Odpoveď

Vašim príjmom daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou /z titulu trvalého pobytu na území SR/ sú príjmy zo zdrojov plynúcich na území SR ako aj príjmy plynúce zo zahraničia. Z uvedeného dôvodu máte povinnosť podať daňové priznanie (typ A) z celosvetových príjmov ktorémukoľvek správcovi dane. Do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti  zahrniete príjmy od slovenského i anglického zamestnávateľa. Prílohou priznania sú potvrdenia od slovenského zamestnávateľa o ním vyplatených príjmoch a zrazených preddavkoch za rok  2021 a  doklad  anglického zamestnávateľa o ním vyplatených príjmoch a ich zdanení (napr. výplatná páska).  Na zamedzenie dvojitého zdanenia pri výpočte daňovej povinnosti uplatníte metódu vyňatia príjmov preukázateľne zdanených v zahraničí (v Anglicku).  Príjmy plynúce Vám v  Anglicku si daňovo vysporiadane v štáte výkonu závislej  činnosti t. j. v Anglicku.