Minimálna výška dane

Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2022 nepresiahne 17 eur, alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka za rok 2022 sumu 2 289,63 eura. To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35, alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6, postup podľa prvej a druhej vety použije, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
 
FAQ
 
Príklad - Možnosť podať daňové priznanie
Manželka je poberateľkou starobného dôchodku a pracuje na dohodu. V roku 2022 jej zárobok bude cca 1600 eur. Akým spôsobom sa jej vrátia zaplatené preddavky?
Odpoveď
Ak manželka za zdaňovacie obdobie roka 2022 dosiahla zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré nepresiahli úhrnnú sumu 2 289,63 eura, ako poberateľ starobného dôchodku (poberateľ k 1. januáru 2022) môže uplatniť znenie druhej vety § 46a zákona o dani z príjmov a podať daňové priznanie typu A, pričom na príslušnom riadku daňového priznania typu A uvedie nulu. Zrazené preddavky na daň podľa § 35 vyčísli ako preplatok na dani, ktorý jej miestne príslušný správca dane - daňový úrad  na základe žiadosti (je súčasťou priznania) vráti. Prílohou priznania je potvrdenie zamestnávateľa o vyplatených príjmoch, zrazených preddavkoch na daň.