Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Daňové priznanie > Povinnosť zamestnanca podať daňové priznanie

Povinnosť zamestnanca podať daňové priznanie

Ak zamestnanec dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok príslušný kalendárny rok,  je povinný podať daňové priznanie typu A. Podkladom na vyplnenie tohto priznania je tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch..., ktoré je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie. Kópia tohto tlačiva je zároveň povinnou prílohou tohto daňového priznania.
 
FAQ

Otázka - Podanie daňového priznania zamestnancom
Nepožiadal som zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018 , môj ročný príjem zo zamestnania bol 7 125,32 eura. Poberal som aj nemocenské dávky. Aké priznanie mám podať?
Odpoveď
Ak ste nepoberali iné príjmy okrem uvedených, máte povinnosť do 1. apríla 2019 podať daňové priznanie typu A z dôvodu, že  zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti za rok 2018 presiahli sumu 1915,01 eura. Povinnou prílohou priznania je kópia Potvrdenia o príjmoch, zrazených preddavkoch... za rok 2018, ktoré je povinný vystaviť zamestnávateľ. Nemocenské dávky sú od dane oslobodené a do daňového priznania sa nezahŕňajú.