Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Daňové priznanie > Povinnosť zamestnanca podať daňové priznanie

Povinnosť zamestnanca podať daňové priznanie

Ak zamestnanec dosiahol v príslušnom zdaňovacom období zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti na území SR a nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok príslušný kalendárny rok, je povinný podať daňové priznanie typu A. Podkladom na vyplnenie tohto priznania je tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (POT395v23 v1.1 (financnasprava.sk)), ktoré je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, ak nepožiada zamestnanec o jeho vyhotovenie skôr, v prípade, ak žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa. Kópia tohto tlačiva je zároveň povinnou prílohou tohto daňového priznania.
 
 
FAQ

Otázka - Podanie daňového priznania zamestnancom
Nepožiadal som zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023, môj ročný príjem zo zamestnania bol 7 125,32 eur. Poberal som aj nemocenské dávky. Aké priznanie mám podať?
Odpoveď
Ak ste nepoberali iné príjmy okrem uvedených, máte povinnosť do 31. marca 2024 podať daňové priznanie typu A z dôvodu, že zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti za rok 2024 presiahli sumu 2 461,41 eur. Povinnou prílohou priznania je kópia Potvrdenia o príjmoch, zrazených preddavkoch za rok 2023, ktoré je povinný vystaviť zamestnávateľ. Nemocenské dávky sú od dane oslobodené a do daňového priznania sa nezahŕňajú.